Toàn bộ văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013


STT

Văn bản QPPL hướng dẫn

[external_link_head]

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

08/02/2021

2

Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất

19/12/2019

3

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

25/7/2019

4

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/01/2018

5

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao

20/6/2017

6

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

[external_link offset=1]

03/3/2017

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/11/2016

8

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

9

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

10

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/7/2014

11

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

01/7/2014

12

Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

01/7/2014

13

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013

01/7/2014

14

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

01/3/2019

15

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013

05/12/2017

16

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

22/12/2016

17

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

[external_link offset=2]

01/02/2016

18

Thông tư  02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

13/3/2015

19

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

08/4/2014

20

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

11/9/2014

21

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

13/8/2014

22

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

13/8/2014

23

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

05/7/2014

24

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

05/7/2014

25

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

05/7/2014

[external_footer]

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *