Hướng dẫn đồ án nền móng – Châu Ngọc Ẩn

Successfully reported this slideshow.

Your SlideShare is downloading.

[external_link_head]

Download tại

http://share-connect.blogspot.com/2016/01/huong-dan-do-an-nen-mong-chau-ngoc-an.html

Tên Ebook: Hướng dẫn đồ án nền móng. Tác giả: Châu Ngọc Ẩn. Định dạng: PDF. Số trang: 229 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM. Năm phát hành: 2003

 1. 1. BAI HQC QUóC GIA TP Hó CHí MINH i i TRUCING BAI HQC `BACIFI KHOA Chãu Ngçc _. .__ . ._. `.. … _.. ._. … ._. … … … ,_ . .w – . ._ m. .- __. … . _ . .. .on . .. .-. .. ._. . HUóNGDãN DóAN NIãNMóNG i NHA XUAT BAN BAI HQC Quóc GIA . i ‘r? Hó CHI’ MINH . 2903 ‘
 2. 2. «IGTJILXD . i i i PG i 03 DHQGHCMM 202×155 a xn. T.088. (T)
 3. 3. MucLuc LóINóIBãU i i ‘i _’ i si i ‘Chuang z cAc PHUGNG PHAP TíNH TOAN Nin MONG cóNG TRiNH – . ‘ i ‘i ,7i 1.1 B6 án nên iñóng và d5 án tíít nghiêp chuyên dê nên imóngi 4 chc ngành xãy dting i i ~ ‘ i i “Z 1.2 Các phtítíng pháp tính nên móng – 7 1.3 Thãng kê 5611912′ dia chãft i Đang cập nhật Các giá ar; bini) quán sa’ iiêu thí nighiém g 10 1.5 Phán chia các láp dia chãt cóng trinh 1 b i ‘ i 11 1.6 Dãc trtrng tiêu chuãn ‘ i i i i 11 1.7 Dác tnmg tínhtoán i -‘ ‘ Đang cập nhật Các dü’ liêu dé’ tính nên mcng i V y . i i 17i ciíimg 2 TóM TA? cc HQC BA’T I ‘ i . i ; i 19 2.1 Tính ting suãt trong nên dãít i 19 2.2 Bién dang dãt nên và _dip Đang cập nhật vah dê suírc chiu tãi ciía nên i i ‘ L i i 61 *amĐang cập nhật: móríãiféiióüê` i-i–~-~~ -~~i -i `“““”“’“””`7s“ i 3.1 Phàniloai i ` i i 78 3.2 Móing nñng chiu tãi dting 81 Chztang 4 THIííT KE’ MONG coe – i i 115 g 4.1 . Binh nghía cçc g i i i i 115 4.2 Plizán icai cçc i g 115 4.3 Thiét kê’ móng cçc i i 125 4.4 Sfíc chiu tãi dçc true cíia cçc theo vàt Iíêu i i 132
 4. 4. 4.5 “Sáb chiu tãi dçc trgc cüa cçc theo dãít x1ên 136 4.6 Tính süc chiu tãi cüa cçc theo chi tiêu trang thái cüa dãít nên – phüdxíg pháp théíng kê I 1.54 Q 4.7 Tính 5130 chiu táí cüa cçc theo córíg thírc dóng cgc 5 159 V 4.8 Tính sác chiu tãi cüa óçc theo kê’t quá nén tính Đang cập nhật Tãng quát vê cçc chju`tái ngang _ 5 5 i 5 165 ‘ Chuvng .5 GIA có NEN . A ~ v 5 139 sf; aég*çgg“gíglíaíídçx; “`” Đang cập nhật Cçc vát Iiêu rài (dá – cáít) U . v . i . 191 5.3 Cçc dáít vói – cçc d5: xi màhg . Đang cập nhật Gi_a : si ; rude 5 _ ‘ V . 204 5.5 Gia tãi truóc ílfêt hqp thiêt bi thoát uuóc theo phudng daing (gíéng cát, bãc thãm) I ~ V V ` Đang cập nhật Gia tãí truóc bãng phudng pháp hügt chãn Hhóng i 212 5.7 Nguyên 1)? Cd bán dáft có cfít ‘ Đang cập nhật Váidga lçy thuát 5 ` 221 TAI LIEU THAO KHAO “ 223
 5. 5. 5 íklzáoíiéüa íirílí uiên. – Ló: Má aãu B6 án Nên móng [à món hqc trong chuàngtrinh dào tço dgi hgc cíác ngành xáy dçtng. . Ngoài ra, trong luán vãn tó’t nghiép phãn Nên móng thuàng chíãm tit 20% dêh 70% dung lztqng. Vi váy, ciuíng tói có’ gãng tóm tcít irong quyéh sách nhó này các_ díêu cãn. thiêí! ;ãi thiêh cho cóng viêc thíê? kê’ nén nióng mót cóng trinh phqc m; cho_ nhu ccíu hgc icip, than: Ngoài phán tóm tãt các kiêh thüc ca’ bán czía món Cohhçc dd? cán cho phãn thiê? kê’ nên móng cóng trinlz, chzíng tói cíàn giáíthiéuhcích tính toán nên czíía móng nóng L-à znóng cpe tz`1 do’n gián din phtíc tgp. Trongí phãn tlziãt kê’ nêrz có dê cçip dêh các plzztdrig pIuíp gia cã’ nén, kizz’ dãt tz; nhiên k/ zóng dd khã ‘nãng gánh dã tãi czía móng cóng trinh. Chzíng tói mong nzuãín khi thiêY- kê’ d5 án nên móng nguài sinhpíên_ cán hiêau ró mót cách _cãn cor các lj thuyêl’ dztqc vçín dgmg trong tính toán. Do uáy, çhzíng tói. cãng giói thiétz khá Iti các phãn cãn bãn cãa lj thuyê} nên móng cóng trinh. sao kiêh thzfc ca’ nhán Zuón hzíu hgn, mong dzzqc si; lmng thi. ? lahi có n/ zzZng sai sót trongquyêh sách này và hê} szíc uuí nmng tiêbé thu tcít cá các chi’ dcínnçzía quj’ vj tiên 6167i; qüy dóngjzghiêpi và quy dóc giãí. ” Dia ‘chi’ liên Izé: Bó . món Dia ca, Khoa K5: tílzuát_ Xãyv dting, Trztànzg Dçi hçc Bách khoa, só’ 268 Ly: Thzràng Kíêt Q10 TP HóvCVhí Minh. 5 . 5 Tác giná rs. Chãu Ngpc in
 6. 6. _ . .x
 7. 7. d¢52`5ch9n phudng án tó5i uu. Có thê so sáriñ5íheó5 éà5c ãêü chí Vá5t5l`íê_ü5 Hóãc churang 1 các PHUONG PHAP. TíNH ToAN MEN MóNG CóNGTRiNH. 1.1 B6 AN NêN MóNa vixaó AN’ 161 NGHIERCHUYEN aê -NêN MóNG CHO NGANH xAY DUNG – Món hçc D6 án Nên móng nhãm giüp sinh5viên các ngành xãy- dung táp duüt sü dgng các kiê’n thüc cc! dãt, nên móng, ‘bê tóng dê thiêt kê’ nên móng 5cho mót cóng trinh cg thê. Cóngviêc _tính toán cho : d5 án gàm: kéiéãílíiàu B6. so’ dia chãt vtjc xãy dung; _TL`I diêu kién dia chã5t cu thê tính toán “ ‘ w. nhiéihoãc 35306 ! za dámongãàéc. Khói dãutü móng ddn trên nêntLj nhiên, nê’u khóng thóa chuyên sang và tiê’p tuc móng bêJKhi nên tu nhiên khóñg dáp üng dqíjc các yêu cãu k3? thuát; chuyên isang tính talo sãn và nê’u khóng thóa chuyên 5 sgngcçc nhãi hoàçícécühuréttel 5 5 _ *` – Vói d6 án : d: nghiêp dbi hói tính thêin mót phudng ar; khág: ca 5thê5 là móng bê trên nên cçc nhó, hoãc tính toán hê tuàng tãng hãm làm víêc dóng thài ‘vai hê móng cóng trfinh. Mac d@ phãn tích dãy dü hon d6 án món hçc nén móng. ___-5 ‘I`_iê’n hãính sQ_s-_ánl}_ca_ic phufcxng án dã tính thóa diêu kíên 5k? thuãt theo giá thành nê’u có diêu kíên dê tính d1; toán cho- füng phuong án. 5 Kêt quá tính toán dugc th@ hién lén bán v-ê k5! thuát mêt cách dãy dü sao cho nguài thq và cán bó kithuát cóng truüng có thê tiê’n hành thi cóng dugc. .5 1.2 cAc PHudNc. PHAP TíNH NêN MóNG Có nhiêu phudng pháp tính toán nên móng cóng tr5inh, nhufngétgu trung có hai nhóm cd bán: Nlzóm 1: Tính toán ãn dinh dãt nên nhãm chfíng trugt hoãc lát cóng trinh.
 8. 8. as r . 5 Chtidng 1 _ Nhóm 2: Han chê’ d@ lün và d5 Iün lêch cüa móng nhãm dám bão _A cho cêng txính luón ván hành tcít. 5 5 Trong dó có the? ? chía các phucrng pháp tíxíh híên hành thành: I- Tính toán nên tfzeo : rang tháí : Ing sud? cho phép Truóc tháp5 niên 1970, hãu hê’t các quy phgm tính toán nên móng cêxígtrính xãy dqng dêu theo phuong pháp trgng thái img suãít cho phép. . ‘5 Phufdng pháp này dga trên viêc tínlí toán spíc chiu tái cge han cüa dãt nên theo cóng thüc Terzaghí hoãc các hiéu chính sau d6. Giai doan này, hãu hêt dêu tính theo phudng phág 135113 (Ing ggãítíxà_ _cáçngãc trung__ch_6gg_çãt_ _ cüa thi nghiêm cãt trgrc tiê’p hoãc sa: : clàãíng cãt khóng_ tríoát nuác cn suy ~ tü’ thi nghiém nén mót ‘trgc. sa: : chiu táí cho phép duqc dinh nghía bãng véi sücvchiu tãi cge han chia cho h@ 56 an toán FS, dugie íêíy th’ 2 dên 3. 5pm 0,sN1,B«, + qNg + cNc _ _ p s FS FS g Ap lgíc-dáy móng p phãi nhê hun süc chgtítãi cho phép. Nííu á5p ! gc í dáy móng duqc tính vái _tã hqpcd bán các bãí thi* hê só’ a5n toàn dugo chçn là5FS = = 3. Nêfu áp lge dáy móng 5dugc tính vói 1:5 hqp dãc biêt các tãi thi _chê sa” an toàn dug: : chçn íà FS = 2.. 5 Sau d6, kê tü’ thàp niên 1970 süc chiu tái duqc tính toán r6 ràng hon. Cho d5!: dính thoát nuóc chám, tính sire chiu tãi tire thài (sizort term) vói ãác tnrng chííng cãt khóng thoát nuóc c. , _và (pu cbn size chiu tái trong. _ giaí dean sau hin 5m dinh duqdtính vái dãcítümg chcfíng cát có thoát míóc . c’ và cp’. Cho nên cát thi chi tính Sa: : chiu tãí có thoát nuóc vói c’ và cp’. Đang cập nhật toán nên : nga : mng : ka: giói han (TTGH) vê biêíz dçng 5 (trang thái II) 5 5 Xuãít phát tü’ TTGH các díêu kiên sü’ dgng và stffín dinh cüa cñng trinh, phtxdngphãp tính5 moãn nên móng theo TTGH theo diêu kién biãn, , dang cbn gçí là TTGH tha hai; khãng chê’ d@ Iüncüa móng và ‘d6 lim léch 5 `cüa5các móng khóng dugc vugt quá các gíáiri gíéyi ham. Phdcfng pháp này tính toán d@ biêín dang cüa’ móng theo 1y thuyãt ãzãft Iàvàt thé’ dàn hói tuyãn tính. Ca sã cüa phudng pháp dyratrên sq phát tríên vüng biêIn dang Q dêo trong nên ãü nhó_ d5 nên dãt càn tuán theo quy luãt dàn h5i.5Tít dãy sf! dgng các kãt qüã 13? thuyãt Boussinesqyà dàc tnmg nén cüa dãít dê
 9. 9. ‘- 7** ” ‘ ‘ ‘ < *wb ‘- -ktê-~– 7 -~~ `–~~. … .- . ._. -.. — Các phnrdng pháp tính toán nên nióng cóng umi. ~ à s tính dc} {fm cña móxíg ríêng» íê hoãc dc} lün có xét dên ãnh huüngczéa các móng làn cán, suy ra d@ him 5323011 gíüa các móng hoàc góc xoay cüa mêí fnóng. 5 Vi vãy diêu “kíén cán cüa phuang pháp Ià khãng chê’ áp ! uc ááy móng, dê nén dãt cón làm víêc trong giai dean ãàn hãi theo quan diêm cüa phuctng pháp phát triên vung biêh dang dêo cüa Florich. _ – Véí móng chiu tãi dung dung tãm: 5 p S RE: ruüãby + Bhy + De) 5 . theo QPXD 45-70. m1m2 (Abyn -+ Bin? , + De, , – fhha) theo QPXD 45-78 -. P5 . Eu = – Vãi móng chiu tãí dung lêch tãm, ngoàí ãíêu kiên trên c5<`m cán có pm, . 2 O, khi các móng dê lát diêu kíén này trã thành pm*** 2 0,25 và 5 – 7 _ pmax . – pm, . . S R” hoàc R” va diêu kiên cn; là d@ mn tính duqc phãi’ thóà. các díêu kiên sau: _ sssgy_ Assasghy esag. , 5 trong as: s và sg, , . d@ mn và a@ hin gíóí han; 5 A3 và’ AS? . ~ d@ lün lêch và d@ ! rin léch gíói hgn; i và igh ~ góc xoay và gócxoay gíóí han. 3- Tính toán nê`n theo (TTGH) vê cztàrng dó chiu tãi (trang thái I) 5 Dfíi vói ããt nên khóng biêh dang nhu’ dãt cung hoàc dáy, cung nhu’ cóng trinh chiu chü yêu Ià tãi ngang th) d@ lün cüa nên khóng giü yai tró « quyãt djnh su’ 6m dinh cüa 0611.8 trinh mà chinh su trugt ngang cóa móng i hoãc éu ph5á” va’ kêt ‘cãíu nén aã: 5sê Aãnaéá hu hai’ «sang . trim. -Vái các logs. ` cóng trinh này, chung ta thuàng sf! dung phudng pháp tính toán nên theo giói han vê cuüng d@ hay cón dugo gçi là TTGH tht? nhãt. Nfgi dung phucmg pháp gãm khãngchê’ khã nãng ‘truqt, làtvcüa móng và khóng cho nên bi phá hoai cãt; 5 __ ! uc chííng truzjt , moment chãng trztqt > [k 1 ————— . . , ,p k . . ———- = ` t lgtc gáy tras/ qt moment gáy truçrt rrloment chãn lát k* = 2 [kw] 34)’ Q?
 10. 10. 10 ‘ ~ I 4 L i chuang 1 B2. = quit k FS tyong dóf k1 – hê só’ an toán clíãng trugç; k, – hê só’ an toàn chêíng lát Hoàc p” S 1 kc, , a hê só’ an tqàrfcho phép qpuá và pg, – stíc chiu tãi cge han cüa nên dãít. Các `hê sê’ an tqàn k . hoãc FS cho phép tüy vào quy» dinh cña các quy @ham xáy dung và Ioai cóng trinh. í v Trong nhüng nãm gãn dáy xuãít hién nhiêu phucng pháp tính toán nên móng dua bíào 1)” thuyêí cd hçé dãt tói han {mécanique des sols à Fétat . critique) vói phuang pháp phãn tü’ hüu han. Phudng pháp này cho phép phàzí tích truàng ang suãtvà biêfn dgng trong nên dãt dadi các tác dóng cüa cêng trink, tü’ dó có thê dgíaé vào tiêu chuêín giói han trugt cña Mohr – Coulomb hay mêt tiêu chuãn thích hqp cho 1023i ‘cêng tax-inh nhu ‘ biê’n d@ ng truqt hay chuyên vj cge han cüa nên dãt d@ á’n dinh müc d@ án I toàn cüa nên dãít. ~ 1.3 fHíómç Kê só’ . LIEU agA cHKT ‘ Mgc dich viêc thóíigzkê sa’ liêu *thí hghiem nhãm tim giá tr; có tính dai dién vói mót d@ tin cày nhãft dính cho mót ‘dan nguyên . tínéít nên, cüng . nhu phà-ii chia hgp 1y các . do’n nguyên dia chãt dLja th`e0 hê só’ biê’n dóng çüa tüng sê’ hang trong tgip hqp thãng kê. ‘ . 1.4 các GIA TR! BiNH _cnuãnsó LIEU THí NGHIEM – 1- Giá tri binh quãn séíhpc * __. __ _. .._. .. _. .. . -_ r. “í` ” ” `M61ft`áp hgp AJAQ, A3,.7.. ,Wã}, ;d’ íà’ hhqvühg giá trj kê’t quã các 1 nghjém riêng lê các mãu dãt duqc lãyitü mót do’n nguyên déít nên. ,Giá tri í trung binh só’ hçc cüa mót dãc trung . mi ‘K = – A V (m) n ` _ é2~ Giá tri binh quãn gia quyên Khi các só’ liéu thí nghiém có quyên ãnh huãng khác nhgu, gíá tri ‘hinh quán gia quyên có dang sau: wyt. , + WZA2 +. … + ma, . __ EWiAi – ~ _ —- 1.2 W, +W2+. ..+W, – ZW, . (- ) z:
 11. 11. các phudng pháp tính toán nén móng cóng trinh 11 1.5 PHAN CHIA cAc LóP DlA cHKT CóNG TaiNH Mêt lóp dia’ chãft cóng trinh duqc xáé dính bãng quan sát`su thày dãi màh, hat d6 trong quá trinh khoan khão sát hoãc trên táp hçp các giá tri dàc trung cd – 1y (tit thí nghiêm trong phàng và hiên truàng) cüa láp dãt dó. ` Tàp hqp các _giá tri dàc trtrrxg co ‘- . lj cüa mót láp dia chêít cêng trinh- phái có hé só’ biê’n dóng v dü’ nhó, _ tüc Ià v có dgngàaüzh. v = Đang cập nhật) I A EA; Trong dó giá tri trung binh cüa mót dãc trung K = (1.4) ; . _ _ 2 – , 5 và d@ lêch toán phudng trung binh: cr = (I.5) n – . trong dó: A; – giá ‘tri riêng cüa dãc trung tü’ mót thí nghiêm riêng, A` n – só’ lãn thí xughiêm. Báng 1.1 He só’ biãn. dóng v theo QPXD 45 3 78 v Dãc trung cüa dít TS! trong hat _ Mmwetüê” **ang Giói han Atterberg 1.6 aãc TRUNG Tlêu cHuíN Hé sa’ biãn dóng v Bãc trung cüa dít He só’ blên dóng v ` ‘ Giá tr; tiêu chuãn cüa tãt cácác <153:: truhg cüa dáít là giá tr; trung ‘ binh cóng cüa các kê’t quã thí nghiém riêng lê Z; (thi! hjc dính don vi c và góc ma sát trong (p). i 1- Dgic trztng chfíng cãt tiêu chucín 4 . @z nghiçm cáttkzfzéiíãp ` V _ Các giá tri tiêu chuãn cüa lgc dính do’n v; và góc ma sát trong dugie thqc hién theo phudng pháp binh phukmg cgro . tiêu cüa quan hê tuyên tính
 12. 12. “i 12 ` ` ” Chxxdng 1 cüa ang suãt pháp o; và ang suãít chãng cãt cgrc han T5 cüaçác thí nghiêm Acát taong 6ng, r = a. tgço + c. Luge dính don vj tiêu éhuãn c** và góc ma sát trong tiêu chuãn d* duqc xác dính theo các cóng Lhfrc sau: G” = -l-{ír-íc? – íG-íT-G-J í (16) A _ t_ 1 _ &F; x z to n I n n * . ‘tgnp = – n n04» m- ‘riza, – (L? ) . . _. _ . . w, … .w- . . . … `., _ . . _ 7.-. .–” vój i . A = , nic? – [ica q —. .—. . _-__-, ______, t——–4 oo 1 V’ 02 (73 Hinh 1.1 Giá tri dçíc : rang chóhg ccít tiêu cfzuín theo . planong pliáp binh pleztang cgtc tiêu czãa các kêtguá thí nglziêzzz ccít true tiê); íTfzí nghiêm nén ba trzàzc j _ (1.8) Các gíá tri tiêu chuãn cüa lgn: dính dan vj và góc ma sát trong dugo” thçrc hiên theo phudng pháp binh phuong cue tiêu cüa quan hê tuyên tízíh cüa (rng suãft pháp 0,- và. (rng suãt chfíng cát cgi: : han T; cüa các thívnghiém i nén ba tmc Ià duàng bao chãíng cãt Mehr – Coulomb, 1: = c tg (p +choãc suy tüló trinh (tng suãít s-p ` 0 – 0 í , . ‘ . . váí s = –l-f-ãw-ã- là d@ lêch 6ng suãt hay (xng suát cãt cge dgn, _ 1x r it bx v h r’ . I k d, .. kh. ` p – v-E-w- a ung sua : -ung mn ay ungsuat can, 01 1 con . gçi là (mg suêít thüy tính.
 13. 13. Các phtfdng pháp tính toán nên móng cóng hành 13 Hinh 1.2. – . Trong màt (Ing suãt, dê xác dính góc ma sát (p và 111e dính c hhà a duàng bao chfíng cát Mohr – Coulomb, 1 = 0 tg q) + c. ‘Hoàc cüng có thê xác dính góc o: và a eüa duàng nó’i các diãm cao nhãt eüa vónVg Mohr cLjc han. _ ‘ Quan hê cüa các gíá tri này Ià: sincp = tga và e = a I , (1.9) eoszp_ e . Tiêh hành thãng kê tufong 1.@ jag” ” “a gia vóng Mohr – Coulomb (các diêm trên lc} trinh (mg suãít) . ta có duqc a” . < và tge? ? V Sau dó, sü dgng hai phuerng trinh 1.9 dê chuyên Vê ‘lgredính e w3 góc ma sát qp’ ‘ 1.7 941e TRUNG TíNH TOAN Nliãm mge díchnãngeao d@ an toàn cho ó’n dính cüa nên cóng trinh theo TTGH vê cdàng di), mót 55 tính toán 6m dính cüa nên duqc tiê’n hành váí các dàe trung tính toán. ó mfrc d@ dein giãn (nhu trong QPXD 45 – 70), dàc trírng tính toán dugo xác dính bãng cáeh, nhán dae tnmg tiêuehuãín vói hé sa’ dóng nhãt kí . I vói _k=1-‘v. =1*: :i117 ` (110) A: : = .kAw _ ~ . . all)
 14. 14. 14 . ` I_ Chtídngl *Trong _QPXD 45– 78, các dàc tarung tính toán cüa dãít dugc xác dính theo cêng tha: : sau: ‘ A tc A = L kd . trong d6 A” – giá tri dãc tnrng dang xem xét, kd”- hê sê’ àn tcàn vê dãt; k, , I vài các dãç imng cüa dãíi ngoai trüf Ige dính, góc ma` sát trong, trpng laeng do’n v; và cuàng d@ chiu nén mêt tmetxííe Vthàipgó hê _$6 an toàn dzít duqc xáe dính nhu sau: (142). k, , – 1 i p (ma) Vái chi só’ d@ chính xác p dugie xác dinl} nhu sauz. 0 Vãi Ige dính c và hê $5 ma sát tge; Taeó p : tau V . – ‘ _ ` ` (1.14)* dê tính Atoáneí, các gíá ; rj d@ lêch toàn phudng trung binh có dang sau c“61_`E’5¢’sGtg¢’GtA p = — ‘ I V. à ($15) n 7_ ~`. v-, i __ _ __ w_ __` _ __. .. r -e. ._ Q ~4 H H. rx *4 ‘r7 I :4 à l@ 1 I@ “n = __ 1 @mga ” Raf n b trong dó: . t. , – hê sa’ ph: ) tbuêc vào xác suãít tin cãy 01 – Khi tính 31%: : theo biên dang thi a = 0,85 – Khi tính nên theo outing d6 thi a = 0,95
 15. 15. Các phtrdng pháp tính toán nên móng cóng trinh ‘ 15 Bàng ~ 1.2 ‘ Hé 35 t, , He sb’ t, , ang vói xác suãt tin cay a bãng T@ 1,16 1,48 S6′ bán u. ! d0 (m1) vói R, y (n-2) vóí c và qa . a. (D Ji “mga 1.44 ‘ 1.41 A R; z a H Go _I : -L al. o o ‘-4 on (D m ni ni’ – “co ‘co o: a: _b ank . à x: oo ? cn co o o . ..g. .. maw . Ju nã- o o ~4 oo ad . A w o: :- u- #C na w m Il I” m x: . ..A x1 . . o u r* x: .rs n: na : n m on N 19 _Is @ . -Oo o w and. ‘w o. : . is x1 m m m . a I** cn Q! 1,07 1,73 2,23 ~ 72,254 1,32 _ 1,72′ m 01 _L o o: l” m m n: cn w **m ¢ *$8 e í 1 _b Ca. ) 1,67 Trong tíríh toán there tê’ chüngíta có th@ sir dung phép tính Linest” trong chudng trính phãn mêm Excel, ta ghi kê’t quá {rng suêft cãt cge dgi tma, vào cêt 1 các Límg suãt pháp a’ taong (tng vào çcfat 2. Sau d6 chçn mêt
 16. 16. 16 – V 1 Chlrdng 1 báng gêm hai cêt nám hàng, dánh vào lénh = linest (vj tn’ dãy sa’ tma, ” 0′ dãy 56 cr,1,1) xang ãn cüng Iüc “Shift + Ctrl” + Enter. I Ví du _LxfgñTa thfíng kê kê’t quá eüa sVáu thí nghiêm cãt true tiê’p nhu sau z’ ‘ ~ Báng 1.3 Trang tính trên Excel_ 1: (kg/ cruz) cr (kglcmñ ~ Đang cập nhật@ 0,. : 0.1361? Đang cập nhật s* ` Đang cập nhật90 _L à 14 ? i í- – ‘ Trong dó dóng thü’ nhãít trnonghó kêtquá ta 051503 = 0,631 = 32,25 r, ” *f* ‘ ó thi( hai là c = = 0,136 kg/ cmg, vi thin’ nguyên cüa @ng suãt trong phép tính là kg/ cm” ‘ 1 Dóng tha hai na có 01K, ,, = 0014031. a. = 03031 leg/ em? : Tü dãy ta dê cIàng suyA ra eác hé só’ bitin dãí dãc trung 0 = cs/ A** * 0,031 “f” . o. , = O 136 l= 0,223 < O,3 và ~- v.3,, , – 0914 a 0,02 < 0,3 ” 0,650
 17. 17. Các pxiuang pháp tính toán nén móng cóng trinh 4 ? . 11 Tính giá mj c, , và tggm_ na xác suãít tin cáy a = 0,35 và sa* bàc a; do n-2= 18- 2 : wtasuyrahésíítg: 1,07vàchís5dêchínhxá¢p= vt__; ta suy ra duqc _ > ` p, = vct; ‘ = 0,228 x 1,07 = 0,244 pag, ,, = vwt, , = 0,02 x 1,07 m, 0,02 Sau cüngta cózL I c. , = ogseu i 0,224) = [moe + 0,166] egw. : = 05am i 0,02; = [0,e1a; ~o,6451> _ _m_ . ..Iinhgíájri cgxá t-gqnrtít _xác suêí; tin cáy o; V; ;_0,95-Yà_sã’ bàhç_ tqydo , I n – 2 _; 18.52 = 16 ta suy rah@ sfí-ta = 1,75 và ta áuy ra dugo chí S5 d@ ínchính xác p r: vt, , _ _ 0,228 x 1,75 = 0,399 0,02, x 1,75 = 0,035 il pc = Vttu N Pm = vtgmtu Sau ciang ta cóf I L c. = 0,136(1 i 9,399) = {0,082 4 0,191 : gw: = 0,631′(1 i: 70,035) = V [0,609 + 0,653} Ta nhán thêíy các giá tri tính toán cüa lçtcrdính dan Vi, c và h@ gs6′ ma sát tgzp có mêt khoán gíá tri, tüy vào phép tính cg thê’ ta chçn gíá tri bé nhãít hoàc láfx nhãft nhãm tãng tính an toàn cüa cêng trinh. Vi du khi ‘ xác áính sfíc chiu tãi cüa xíên dãt ta chçií các gíá tri bé, cbn tính áp hjc dãít b: dêng ta chçn me dính lán una’t và góc ma sát lón nhãt. L A 1.8 các nü uêu aê TíNH NêN MóNG 1- Các lagi tái Irong . Tái trçngLtác dung “lên móng và truyên lên nên dãít tht’l*ifrã“ dd@ phãn chia thành: . V Tái trpngfthzzàng xuyên là tãi trçng tác dóng liên tuc khi thi din: : , và_suó’t quá trinh sit dgng cãng trinh nhutrçng laging bán Lhñn. ap Algc dãt, áp htc nude, . A h Tái trçng tgm thàí a- Tãi trçng tgmthài ngãn han chí xuêft. hiên trang timg giaí daan khi thi cêng hoãc trong quá trinh, sir dzjng nhuzitãi trçng gíó, tãí 171933 d0 sóng, … ` ‘ é `
 18. 18. ;a ‘ ‘ ‘ 0 g ‘Chucmgl b- Tãi trçng tam thài dài hgn tác dting trong mét thãi gian taong dài dài khi _thi cóng hoãc trong quá @inh sñ’ tlgng cóng trinh nha: trçng ` luçxng các tlgng cg và thíêít b; tính, tãi tác dêng lên mái cóng tzz-inh, -.. ` c- Tãi trçng dàc bíét xuãt hiên trong nhííng truànà hçp that áàc biét nhu táí d0 dóng dãt, d0 sáp d6 mist-bt} phàn éêng 0, ” Màt khác, tãi có thê’ xem nha tf! trçng (dead load) là các -loai tãi cê’ _ *dính vã hoat táí (live load) Ià các táí _có thê? dich chuyên. 0 0 2- T6′ hap tài trpng A 1 i Khi : mb saan ínên móng phái tiêu hành vói các m’ hgp, bãtí lgi nhãt cho biên dang cüácóng trinh . và (in dính cüaí toàn nêh, 06 thê’ xáy ra. z Các 1:6 , hqp cãn 100 5′: L’ la- Tó’ hçrp cízính, gãm tái trçng thuãng xuyên, íãi trçmg tam” thãi dài han, và mcít tãi. trçng tam thài ngãn han (tãi ngãn han này có ãnh huãng rxhiêu dê’n truãmg ümg suãbtrong nên thuóng ddgrr: chçn ! à tãi trçng gíó) A b- T6′ Izqp play, gãm tãi trçhg thuàng xuyêh, tãi trçng tam thai dài _ han, và it nhãt là hai t. __ãi trçng tam thãi ngãn han. _ c- Tó” Izqp iíác biét, gàm tãi trçng thuàng xuyên, tãi trçxrgtam thai dài hgn, mót sê’ tãi trçng tam théri ngãn han và mêt dàc bíêt (thuêxng dugc chçn Ià tái dépg dáít trong . vüng có dêng dãít). _ Ngóài ra tái trçng cbr) duqc phãn thành tãi tiêu chuãn và tãi tính “toán, ` 0 0 Tái tnong» tiêu chuín Ià tãi trçng mà có thê kiêm soát duqc gíá tri cüa nó trong diêu kíén thi cóng hoãç sü dgng cóng trinh binh thuàng. .frinh so vói tái tiêu chuãn, do bíên dêng cüa tái hoãc thay dfíi diêu kiên ‘sü dung cóng trinh, _dugc xét déh bãng h_ê só’ vufqt tãi n. 0 . _ Táí trçng tính toán dugo dính. nghía là tái trçng tiêu chuãn nhãn vói hé sã’ vuqt tái n. Hê só’ vucjt táí tü 1,1 dêh 1,4 tüy theo lagi tãi trgng. Khi tính toán nén theo TTGH biêh dang . dugo tiêu hành vói t@ hçp chínhicác tãi trçngtiêg _chuãn_ ` , ‘ I Khi tính toán nênv theo TTGH cuàng “dó dugo thuc hiên vó’i tf; hgp plng, tf? hqp dãc bàét các tãi trçngtính toán. 0 _ tính toán nên theo ang suãt chophép duqc thgíc híén vói ’06 hgp I phi): i5 h@ dàc biêt các tãi trçng tính toán và các hé 55 an toàn thích hçp. ~Dcj>__ga_i____lé_cl1.(ián. hoàghé)-cüa. ..táí. trçng. zê phía_bã’t lgi . cho ícóng. .
 19. 19. chudhgz TóM Tzírr CO HQC 951′ ~ Tính toán nêr) móng góm hai phãn: – Tính 6m dính nên “ i – Tính kê’t cãu móng. ` 0 0 _ Phãn tính toán nên móng dbi hói phài thêng thgnno 15″ thuyãt cd hçc dài. Trong chating này các vin dê cc bán cüa co’ líçc díít daig: : ên táp gãm: m – Ung suãít trong nén dãt – 1.3161) dang nên và süc chiu tái cüa nên _ A , . Các c`óng thüc và các bãng tra co bán dqçc liêt kê as cóthê jthuán’ tiêrí tra cüu. 0 ‘ 0 v A 2.1. TíNH UNG sui? TRONG NêN BKT 0 A1- Tính üng sucft irong. dãft nén do trpng lamng bán than Klu’ khóng có dàng nzZác chãy. trong déít 0 Y = 18 kN/ m3 ~)~~* = 20 kN/ ms . Tính các ang suêít tai diêm M ó’ d@ sáu 6 m, néu muc nude ngãm (MNN) sãu`hdn mátdãt 2 m. Ung suãt thãng dting 3 diêm M: , _ a, = Xyizi = 18kN/ m3 x 2m + 20kN/ m3 k 4m = 1.16 laN/ m? Ap hjc nuóc u 6 diêm M: , . Chpn trpng hídñg dan vi 10h? : tích cüa nuóc y, ,, = 9,81 kN/ m?. uM = 9,8lkN/ m3 x 4m = 39,24 kN/ m* Ung suãí: hüu hiéu thãng. dting ã diêm M:
 20. 20. 20 _ 0 Chuéng 2 0′, ” = 0,- u, , = 11s kN/ mz _ 3924 kN/ m? = 707e kN/ m? Hê sãváp ! qc ngang K0 = = 1 – singa’ v 1-v hoãc Ko = . , trong bài nàymgiá thiêt K0 = O,5. Ung suêít hüu hiéu nàm ngang Ei diêm M: 0′, ,, = K, , ga, ,, = 0,5 x 76,76 kN/ m? = 3838 laN/ mz Ung suãt nãm ngang ó’ díêrf) Mz. m, , = qz, ,, + uM = Đang cập nhật,241 = 77,62 kN/ m* . .. ___. -._. _-. ._-, w. .. . .._. _._ . ..h. .. __ . – H, _ > y=18kN/ m _v ‘ | ||I| “””””” | ||| ||l| l””””””””‘“E: % I l” IIIIIIIIIIIII” Hinh’2.1 2- Tính : Ing suãt tái táp Irung dàt trên mãt dfítbài toán Boussinesq Khi có’ lçrc tãp trung Q thãng düng 0 tác dóng c} ma: dãít gãy các {Ing stiãt 0,; m; Gg; r, , tai diêm có tga di) là r và-z so x 7 Vói gêíc tça d@ O, diêm dài: hjc Q. 2 o’ -03Q *W* (2.1) 1 “= n07 Z Trong thgrc tê’ tính foán z cz duqc _ – _ ` Hinh 2.2: Bàz toán Boussznesq _ düng m@ phã biên và dugo viê’t duói dang = __. .._. .__. .-_. _ã_ ‘ (2.2) Trj $0’ cüa k php thuêc vào r/ _z vàícó thê suy tit bãng hê 56 k ` <v-4-mw-v-qnan g: … _.. _.u, … . . .,. . . ._. … .. u.- __
 21. 21. Tóm tãt 0d hçc 0150 . ” I _ 21 Nên có nhiêu hjc táp trung tác dçng e6 th@ áp tlgng phuong pháp . cólng tác dung o, M= 33:2 k) -Qi 0 , (23) 3 is! – ‘ 2 O_ : í 3r z ___ i »1,«-2v7 4 (24) ~’ 21: . E 1 (r2 + 422)? r2 +7 22 + z(r2 +22); . ) ‘ a` A ‘I V . .. -_. .. (Sa 7-: -43-‘4103 * . y , . n 2 2 E . ` 2 2 . z .2 5 ` (F +2) r +2 +2@ Đang cập nhật b (r2 +z2)2 Nêíx tãí tác . dóng là P trong hê tga d@ (x, y, z), các cóng thüc 6ng ` suãt và chuyên vj có dang ` 3 P za 0′, = —- 2 1( B5 0 = ar; W** ” 2 n Đang cập nhật) R3(R_+z)2 p ___3P{2y2’ 1_2g[122_12.z_z2 y2(2R+z)]} 0 2 r: Đang cập nhật) v_ R3(R+z)2 r = -íaor-z” 0 0 2y _n_ R5 2 r, ,, = -ãf Hinh 2.3 g __ 1 ~ 24,) x. y(2n. R + 2)] Q H (é 7) T” . n 125 3 ` R3(R + z)2 ‘ ” Tfíng S6’ üng suãt: P . – 6=cz+c{+0y= :(1+u)_~ãí _. m . , , ‘ (12.8)
 22. 22. .22 . _ ‘ Chuangz Chuyên vj theo chiêu các tru: : z, x, y lãn luqt Vlà , ,a zu-mà] VZJLE R3 _fQiEl[í~. í; 1-; __x. __] u_ 2.1t. E B3 ( ‘p)R(R+z) = P(1+u)[1={_ _2 _ZA J. Q 29 u 2.TC. E` ‘B3 _: p)R(R+2) ‘ í ( . ) trong dó p – hê só’ Poísson R= Jx2+y2+z2` Vi dn; 2.1 Cho_ ! uc thãng dang Q = = 600KN tác dung trên mãt dãt. Tính ang suãít a: tai cáévdiêm u I A(x=0,y= o,z=2); B(x= -1,y=0,z=2); C<x= -2,y=0,z=23 Giãi Ta có: í / 2 2 ~ . TaíA ! i _= = 0 : > tra bãng kA = O,4775 z L í i ] _~ 2- 2 i . _ v Tai B i = _ -(-%-+-9- = = 0,5 2 tra báng kg; :#02733 . z _________~___ ___, ___ –W , _.. .;___. … .r — –” ‘-*’*”“ “‘””””‘ k V v Tai c i = _(33.- = 1 : > tra báng kc = 0,034:: z 2 Trj $6 (rng suãt 600 * “tanx o, ,, = 031775?. . = ?ZICN/ nzz Tai B ‘<523 = 0,273.95?. = 41KN/ m2 Tai C cab ;Đang cập nhật = 13KN/ m2 22
 23. 23. Tóm tã’t co’ hçc dít » V * _ . 23 Bàng 2.1: Báng giá thi h_ê só’ la tính ting sud? pháp thãng dting d0 tái tçíp Irung 1 k à Z Z – 0477455 E 023126 n Đang cập nhật a 0914565” _’0.4769B8 m Đang cập nhật V 4.75_ o, oi4o4s o.47s5e0 a 0211732 ‘na Đang cập nhật-” W* í W* 0-“5 à E í í 0.32 a Đang cập nhật n Đang cập nhật;312 í 0.34 ‘ `o. o30e9 2,40. A W í W O” mm A I’ ‘. k ‘- ” 0012898 04300000
 24. 24. ‘»- p 24 I » Gintong 2 l uncueuàuanm- _uíí-uu- vnunn-: wxua- 1:. ..! IHHMIHDIHIIHIIIII . … … . -. . III Hinhda-l: Dçng : Itay dóí : mg snuá} o; bên. :rong dd} nêá do ! tfc táp : rang » , ,Clzzí 3?: Ung suãít tai các diênm láxí cán diêm dat lge O khêng xác dính duqc. Dang cd bán này -cüng taung tu’ chaduêmg hjc và tái bãng. 3. Dzfàng lgtc hay Içtc dua-ng tháng V Ung suá’t do ãnh huüng cüa lge dgmg duàng thãng ‘nhat duêmg ray; tttàng chiu mc tarong nên dãt duqc é suy tit bàí toán Bàuíssinesq-có thê tính tüt các ícóng thüc sau: ` T az- Q N Il 0x = ` ‘ Hinh Dttànglçrc tác dóng M R N m . p = _.. … … _ tzx 2 1: (xĐang cập nhật; Tái phán bcfdêu trên diên tíçh bãng (2.10) ` Tia’ két quêi tính ting suzít dê dàng suy ra các (Ing suãt trong dzít nên duóivtãi báng cuàng d@ P, có bê rêng b, V
 25. 25. 25 Tóm tit cd hçc déít . 3 I . . daa __ ZPdx Z = _Cassa 7′ (x2 + 22? 7” h’ ‘ à = z z *V = C uyr ng . r cosa, x ztgB. dx cosa} : :> doz = = -Zãf-, ncqszfãdb ` B1 B1 = :9 _oz n coszjídü cg. (1+2.c0s[3). df3 n p2 “rs-z – ‘Hinh 2.6.- Tàz bãng ghan bó” déu Cüng Iàm taong tg nhuthê” vói o, , ; t, ,, ta cé các cêng thüc sau: cz = $03; +A -à-sin 2D, – ($324.- -àsin(. t2[32)] a = {bal – àsinzs; – (n92 ~ ; sina ma] TZI tXZ ” `= = : uãã-(cas 262 w cos 281) i (2.11f . Trí síí 32 Iáíy vói dãu duong khi díêm M nàin ngoàí phat! : vi hai dating thãng di qna hai mép cüa tái trçng ~ ‘ ` Truéfng hqp dem gíãn nhãt là d6? vái các díêm nãm trên ‘dating . thãng Oz di qua tára tãi’ trçng. Vi tính dííi xüng cho nén: B1* = p, = B cz = 0-1 = ?(23 + sinV2B); ,, = 03 = -í-(ZB -àin2{3) tz, = t, , = t = -I-a-(ços 2D, – cos 281) = Đang cập nhật . j
 26. 26. NI (J! ` ã a Đang cập nhật E ã W 26 V ‘ ` « Chddng 2 * Bang 2.2.? Báng tính ang sucít duái tái bãng phãn b6’ dêu c ` Đang cập nhậtĐang cập nhật Đang cập nhật.2996 ‘ Đang cập nhật n Đang cập nhật n Đang cập nhật.Đang cập nhật n Đang cập nhậtĐang cập nhật906 @ II II Il í 14 H@ IE IE IIãIIEIIIIIIIHE ãIIãIIIIIIIIEH ãHIIãI Đang cập nhật.3152 a 0.32 V .1 1 _L O C Đang cập nhật w Đang cập nhật.Đang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhật n – 0.3453 m 0.0291 n@ Đang cập nhật ` II 0-“096 n n Đang cập nhật Đang cập nhật w Đang cập nhật m m Đang cập nhật II III! n 0.0016 @ Đang cập nhật m Đang cập nhật m 0.0296 m Đang cập nhật_ 90060 m @ 0 ‘m **-0833 @ @ – mmmm m m mmm mmm mmmm m . .1676 j
 27. 27. Tóm tãt cd hob 415t 27 ` 5- Tái trpng phãn b6′ hinh tam giác trên móng bãng Hinh 2.7: Tái phán b6′ tam giác tiêu móng being Trong thgrc tê’ tái. trçng tác dgng phán b6′ trên nén dãt theo nhfmg quy luát khác hhau. Trong d0 quyzluàt. phãn b6 theo hinh tam giác ! à khá phi? biên nhu tãi trçng d0 mái d5:: talus cüa duímg hay dê’ dàp. Đang cập nhật do- : z 7t T 2 2 2 ‘ i* . <«-r1 +z1 9 Q II 2.Pí- z3.r. dr___ z 1r. b , O kx __ r)2 + 3,212 G : atin _’sin26) z b. -Đang cập nhật- Tãi phãn bãdêu trên diên : ich ak. : nhát _Tdi trpng phán bó’ dêu p trên diêrytíclz hinh 01112 nhát: Hinh 2.8: Táí p phán bó’ dêu trên díên tíclbz cfu? nhát bxl
 28. Đang cập nhật , Chatting 2 Ung suãít thãng dting cgcüa các díêm trong Ióngldêít ^nãm trên Vtrégc ` _ thãng dang di qua góc díên chiu t_ái ak. ? Ung suãt thãng dting oz cüa diêm xíãm trêxí true thãng kiting di qua tãm díén chiu tãi, ã d@ sãu z b} lj- 3.p. dt’; .dn z _b1 _li ~ 2.71 ki_ B2 _i_ (y _ m2 4_ 22 crz= m. .. . -m. – . .. 9.. … .. .m . .. . _. … … 4.. -.– . … … .., … ..~. _.. ..- s; 0′, = _p- arctg 7′ Zglb} +11 + z ` Đang cập nhật +21} +2222 2 : kop . Q (b1 +z)(l1+; _Nb1 +l1+z v 4 z b 0 trong u. 11 = -2-; -1b1= E 7F Ung suãt thãng dufrng o, do tãí phãn b6′ dêu trên diên chiu tái chix . nhãt, dçc tmc thãng düng bên duái diêm góc díén chiu tãi; I pĐang cập nhật)” bĐang cập nhật G” STELHIJ? Đang cập nhật ‘ b2 +51* + z2 J’ _+ tan-1 2blz(022+ i2 + z2)”2 ` 220324 Az? + z? ) . – 0212 ‘ ` – 2 ’20 . .O. . . .z , 471: m2+n2+m2 n2+1 r112+n2+1 ]= kgp _ -* 2 (215) — m2+n2~m2nĐang cập nhật A . .. .n ~: [.. E12:e______. … __ ~/ m+n+1 21,, (245, ‘vói m= ávãn= í ‘ z . z
 29. 29. . _ . . 9 _ n . J M ü w? W M . ..m 9, Đang cập nhật. . – . , . . . n. D O O 0_ 0 0 0 B « Đang cập nhật, Đang cập nhật 2 7:Đang cập nhật. B. Đang cập nhậty Đang cập nhật F 1.5 W 4 5. s, m Đang cập nhật Đang cập nhật165 O Đang cập nhật O 13? Đang cập nhật T ol O Đang cập nhật . m @ Đang cập nhật @ 0.239 a 0,222 0,Đang cập nhật m 0.165 o Đang cập nhậtd 0.142 @ Đang cập nhật. – .1.1.JĐang cập nhật OO Đang cập nhật.. N15 AĐang cập nhật v. QT Đang cập nhật n . am. .. ma. mn ummm . .amf L. Đang cập nhật mo. . 0.0.0.0» 0.0. h M . . nu W149.500OĐang cập nhật, a smnmwmmmmmmm mmnummmnmm mmm Mo OOOOnOGOOOUU Đang cập nhật . OO.0. 1 . ` Đang cập nhậtĐang cập nhật,53_ SW4.O Đang cập nhật. &ããê 4.4.3.3, zmmwwuunmwwmmmmm Đang cập nhật. O. .U. .O. .n. ..QO. Zn. .O. O.QD. n.. nu. nmnMO. E W , n 788_7,Đang cập nhật 7. 9 . a Lmmnmàuwwümmmmumnmwmmmwmamm B. 00aawaaamaaumaaaaagmaaaaaaa 6073_Đang cập nhật ?3 07, : mmngmwamawmmmmmmmmm wmmímmm BOOOMGOOOGOQQQQOnwQQO. 0.0,0.o. &0. t . . 3 . . .mugfamnmmmmnwmummmys saose M. Wwwñcwá. . .2.2.}. .Đang cập nhậtOOMM . n. Đang cập nhật00000000 0.0n0,0.nm d 006 . . c % 000 H@ ü mga W m. W . .n/ Yü m ü Đang cập nhật . r. .8 6 A3?. . 1 1.1 O O 0 0 0 OM w 004 W. .W. % m m a r a n I I. a v 0 a . s ” I n x n n ü 0 0 0.0 O O 0 0 O O 0 O O O 0 0 0 O. 0 0 O O m 0 am02 . . ó O. Đang cập nhật@ 4. 6. 2. T 2 n. .. 3.3 3 3 4 4 5
 30. 30. P : s o ‘ 0,023 0`f0`31~ 0,046 0,033” 0,047 m 0.021 0,Đang cập nhật,035 0,044 0,066 L 30 A P . . _ 5 “ Chudngz Bàng 2.4: Báng tính k, II EEEEEK E 0250 @@EE@@ 040 ~ – 0240 @@@0040 @@ – , @ 109000 E@ F+. m@@mmwmm » 0,135 0,Đang cập nhậtĐang cập nhật,Đang cập nhật_ E . @ . Đang cập nhật,Đang cập nhật 0,Đang cập nhật,099 0,Đang cập nhật,Đang cập nhật,069 0,Đang cập nhật ã Đang cập nhật @@ Đang cập nhật – wwwmmwmmmm O h) -à (D 0.0 N30 . kui (DO P 1x: m co PP rom om won PPP 38′: mow P . L -4 m o I. . 00 UI o LA u: co -L co u: E , – E @ – r _I m o : S 01 n: P _. oa w P _h NI o l; `J o> o _-1 c. : o I. .. J» m o _Au c> opo _La-L . nm o» O 4001 _h P _A 01 NJ ó . o . o . o a . A. . n. _A . a J: N O) G> 01 ID Q O (D l N) O P P P P Q . a . ..A -l W O -I f 4 (a) *I 0D P P . .a . ..a r* à O O . o p9 _L ubo-A M 4’- O @uh 0.0.0 v-L-ln-L mam -Awu 9.0 . ul-ub wa Q@ P o 00 A P _L Jb l P _L h. ? oo o o 00 o P D 1D oo P _L o G .088 o o o: .xa o o ED P 3 a: o _L _A n» P . .a _a Q PP . .na A. * R310 C O UI N O O N k) O O oa O O U! oo . Đang cập nhật O OO #UI (nO PPP COC @QN -h-#KD o? OO ‘J O) OOO `_. `.; `_s O-I-N ma. .. C : -I O N P o à mu oo oo : sm cow PP oo u: w o O O à O C) O P O UI oo P C W à Q O O Q ! D Q . .a {D h! N NI O C m 9D . P c: c. : w P o w on O O O O O UI O f* P0 . W P. ” ‘V’ ““ n: oo 4: 00o J: s» oo o oo m tnx! PP oo mm com o o v 0,032 0,Đang cập nhật,053 0,Đang cập nhật __. , 0,043 0,047 , 0,024 0,023 0,033 0,036 0,Đang cập nhật,013 @@ 0.007 0,013 wwmmmmmmmmmm mwwmmmmmwmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmw – 4.3 m 0,023. 0,026 @ 0020 0,Đang cập nhật . .o Q H) s: P o N o CJO on mo) mo o o w w o o c. : eo o CS -L o: P o _A G! o o . b. oo O O cul N oop COD o w u’- o
 31. 31. Tóxn tãf cd hçc dãt . 0 31′ Bãng 2.5: Bángtính h@ I i ‘ 1 m Eííííínn llnllllnllllllllll 0 “Q” @ Đang cập nhật @omae Đang cập nhật.Đang cập nhật H *32 @ 5 “W 1 1 *’98 ‘ Đang cập nhật.Đang cập nhậtĐang cập nhật “’02” “m” “O” Đang cập nhậts Đang cập nhật . – Đang cập nhật.1311 @O-“w * Đang cập nhậtĐang cập nhật . HI O . ..n O,3 O O O OO Đang cập nhật _I <0 : a <0 ru u m 01 I o m <0 co 01 o N b3 CD <Đang cập nhật P m o A). a Đang cập nhật.Đang cập nhật o m 00 O) i . O m -à co <0 . .o ro à à o: Đang cập nhật.Đang cập nhậtĐang cập nhật65 m@ Đang cập nhật.5» Đang cập nhậte 0.1049′ Đang cập nhật.Đang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhật v Đang cập nhật.Đang cập nhật m Đang cập nhật.Đang cập nhật . . ` Đang cập nhật.Đang cập nhật.Đang cập nhật E “W” WO “S” 01052” “W Cüng có the: sü’ aQng gíán d5 sau dê’ tính 0ng suãt o. 111101 góc diên chiu tãi chü nhát (H.2.9). 3 o; N
 32. 32. 32 I Chtrdng 2 X p à; Iuc déutrêt1don vj H o! ” 72.. ._ – : :: ;: Đang cập nhật . :-gr/ maaga 2z2.1;; !g – ii1=-_ __ ‘Hinh 2.9: Biãu d6 tra h@ só’ tính : Ing sud? dzzái diên chx? nhát Dê tính mng suãt d0 tãi 1:55 móng gãy ra 1:53 gíüa lópdãtimót cách nhanh chóng, nguài ta nhãn thãíy rãng ting suãt lan truyêxrtrong nên dãít bãi mót góc 01 hçíp vói phmrang thãng dting cüng cho : mg suãít gãn vái các lài gíãi suy tit li thuyêt dàn hãi. . ‘o
 33. 33. Tóm uít cd’ hoi: est _ 4 v 7 33 . . Ung suãt o. k? dáy tháp lan téa dug: : tính nhat sau Q r . = ——_–_-. _L_ 2; 17 _ (b + 2ztga)(l + 2ztga) ( ) . oz Dan giãn hon tháp lan tóa Ac_ó d@ dííc 2:1 (tng guaü o”, ã dáy tháp lan . b tóa có dang Q _ (b + z)(l^ + z) o”, =` (Đang cập nhật. Táí phãn b6′ aêz; na’t díên tràn bán kính r _ gz’ , Tíêjígíéeég ‘ 0 ‘2.7`t a i za . ‘ _ , _.. . . .5_. .__ + 213.9; cos <915 0 dting ‘di qua tãm O (dêm A) thi: a . 2 1.. .__L. _. : ka l@ Gíá tri. k. , plug : huaa vào i} tra a báng 2.6. ‘UZA ‘-‘ . p _. -_ ` High 2.11 Báng 2.6 Being tính k, .. “ín OJQSSSQOS Đang cập nhật n Đang cập nhật í 1 í í Đang cập nhật í í Đang cập nhật í í n Đang cập nhật E Đang cập nhật Néu xét cho các diêm nãm trên duàhg thãng ` % Đang cập nhật » o.99a4s423 ` ` Đang cập nhật n Đang cập nhật j Đang cập nhật _
 34. 34. 34 Chudng 2 8- Tài trpng phán bó’ tam giác trênvdiên chü’ nhát . _“ 3 ? Hnçdgdà n’ z m G* ‘ . I g 00 _P2,212 Trong nhüng hqp tãi phán b6 hinh tam gíác hayhinh thang (tuyêín tính) nhu’ hinh duói, ta có thê tính *ang suãít o, tronginên dã’t bên duói góc A hay C nhu’ sau i ` ‘ rruàhg hcjp 2 Truàng hap 1 77″*** ‘ “ Hinh’2.13′ Táipltáil? b6′ tuyên’ tínhfkílíóníg ãóngíiêu “ Truàng hqp 1, tãi thay dfíi tuyê’n tính mót phuUng vó’i áp htc cue dai là q, ,, táng áp luc sê dàt ó diêm Oli çó tga d@ x1: b/6 và’y’%= 0 nê’u góc tga d@ là tãm diên chiu tái. Ung suãít tr z ‘ i Ung suãt o, trong nên dãt bên duái góc A (áp lgrc bãng khóng) 3 cz = _qz_ i. . _ 22 _ (Đang cập nhật) Rl Rb RD Ung suã’tV o, trong nên dãt bên duói góc B (áp llxc ló’n nhãít) . gz = .it. LEA _ . g. _SinJ 2. w2:* + 12,1322)
 35. 35. 15m tát c0` hçc dãt 35 Truàng hqp 2, tái thay dài tuyê’n tính theo hai phudng vói áp lL_rc i umani là qo, tai C, ~hai áp ! qc trung binh q’g ã D và B, tãng áp luc sê dãt b/12 và y = é l/12, nêíu góc tça` dc) là tãm diên à díêm O, _có tga di) x chiu tái. i i ‘ ` Ung suãt o, trong nên dãt hên duói góc A (áp lge bãng khóng) _ J} (222) a =32.L[_ê__ 23 ], .-_[_z__. ._zí_ v.2 4% b Rz R312» ! Ra ~RI2’RD Ung suãt o, trong nên dãt bên duái góc C (áp life lónnhãít) –íe_it_. __z’RD _f_ . b. «mmm m _i + Re; i. (223), Bên duds diêm a Bén duài diêm D _ ‘ ‘ Hinh 2.14
 36. 36. 36 ~ Chudng 2 ‘ 9~ Tái : rong : tãm ngang i . a- Lgtc ‘táp trung Q nãm ngang tác dgng trên mçít dcít Ung suêít tgi mêt; diêm M bêít kyduqc tính 3 “ – a, = —9–íx. z2 i ~ (224) 2 rc . R i b» Táitrçng nãm ngang phán bãdêu Ung suãt s, tai nhüng diêm nãm dirái diê-‘m góc: i i oa: i k. . . pn; Gm = + k. . . pn; Glo = – k, . . p. . (225) ` “M” fvóifíq-rírérsãíqzhn thuócvàe –á~; -~ã~——v~ . ~ ~- b_’- canh song song vái chiêu tác dung cüa tái trçng “ l – canh thãng góc vói chiêu tác dting cüa tãi trçng c- Tdi trçng. izin/ z ba’ng, phán b6′ dêu nãm ngang Ung suãt s, tai nhüngidíêm nãm diróti diêm góc I _I ‘ –> un» ‘ ‘. j ____ ___ f oz = kupu; Ox = k”n. p.. ; Tzx = k’”n. p.. i (226) x. I . i0 , . , ,, ,, , , , , . . , ‘x z ç-~s–, ->—–>-a- voi: ka; k , g k , , o cac he so phu thuçc vào -; – * ‘ ” ‘ ` b b . I ‘-* –> 3 . I i Chíêu tác dung cüa tái trçng p, , là chiêu ãm so’ vói I “V9 *FI-b t . chiêu cüa trtgc ox. 2.27 aIãN DANG 91317 NêN VA a@ LüN D@ lün cüa nên móng cêng trinh ba thành phán ` S = S; + Sc + SS I vtrong dó: i Si – d@ hin tác thài do tính dàn hãi çüá nên dãít (K Sa – d@ him e6′ két cüa vüng nên trqc tíê’p gánh d6 móng S5 ~ d@ Iün thi! cãíp d0 dàc tính tü biíên cüa dãt nên. D@ hin Cüa Inóng chính là chuyên vi dáng cüa inãt phãng dáy móng, và _chüyêvn vi này sê bãngvói d@ co. cüa lópdãt; éhiu nén chí khi mãt phãng 6 dáy láp dãt chiu nén khêng có chuyên vi dang hoãc chuyên vj dting rã’t bé có thê b6 qua. Có rãtinhiêu phudng pháp uóc ! aqng táng d@ lán cüa móng, hay chí riíêng do e6′ kê? : thãm.
 37. 37. Alón trong nên, diêu này dài hói diêu kíén: Tóm tát cd hgc dáít 37 1- Dó hin e6′ kê? càa ruzên t-íã} theo phmmg pháp tãng phán tó’ vóri dztàmg quan hée- a’ _ 1 _ D6} vái nhfmg móng kích thuác nhó h0n`10 m dãt trên dãtnên biêín dang trung binh và lón, dê? tính lün cüa móng có thê’ áp dung phucmg pháp cêng lün taling lóp cho tãm diên chiu tái, cüng thuàng dug: : gçiwái nén ! à phudng pháp tãng phán b5. ` é Nói dung cüa phiídng pháp bao gàm} – Ap lqc dáy móng dü nhã dê” , khóng gãy vüng biãn dang dêo quá plc SER: ) ER” T _ ~ Tính áp ! qc gáylün ~ Pgz= .,0’g: =P’}}Dr _ – Vê hai duàng (rng suãt pháp thãng dting akin; do áp kfc gãy hin và` (fhm) d0 trçng Iugng bãn”`thán theo di) sãu z. “ > b » i – Xác dgnh chiêu dày vüng nén lün thóa diêu kiên: . ogg, ,, s 0,2 cfw, , d6} vói dãt nên có module biêh dang E ‘z 5MP_a ` . G, gí<z) s 0,} ogag-dài váí díít nên có module bíêh dgvng E S 5MPa (dài yêu theo QPXD 45 – 70) – Chía vüng nén lün thành xüuiêu lóp móng gçi là láp phán tã, mãi lóp phán té’ có bê dày nhê han 0,4 bê róng móng. Nêu vüng nén hin gãm _nhiêu lóp dãt khác nkau; mãt’ phán chia các lóp dãít phãi là màt phán `chia các lóp phán tó’. Vê phxmng pháp tính gãn dfmg, theo J. McPhail và P. Hellen cãn chia hofn 50 Ióp phán tó’ máí dat ãugcídó chính xác cap, diêu này chí phü hgp khi sa? duríg các chuang trinh (phãh -ínênü d@ tính hin. – Ti! daang cw, , do trçing ! aqng bãà thán, tính ang suãt này? : giüa lóp phán tó’ dãt thí: i, p , i -. = dm, , tü* üng suãít này ta suy ra hê $5 rãng eg; cüa phán 1:6′ dãt ê trang thái ban dãu, khi chua gánh chiu cãngiñxxh, nhà vào duàng cong (e – p) cüngbhính là duüng (e – 0′) cüa . I . Q hbang nã hbng hayyhfnghíémmég : ni 116t; ‘ V __ V
 38. 38. ` , d M anumg 2 ; i I TEI duàng ang suãt pháp : hángkaang nga, , d0 áp lge gãy hbin’ tính b lzãbíng xítàg’ suãt p2,- ab 65,, ” + 0,, ,, tác dóng tai giüa lóp phán tój th! !! i là tfíng cila ang bsuãít do trçng lufqng bán tllãn và’ (rng suãt, d0 tãi cóng trinh, tit tãng ang suãt này và duàng cong nén ép (eg p) sê suy ra hé” S6′ rãng e2; cüa phán 1:6′ dãbtí thi! i. b b b b b _as—b – . _Vüng nén vung nén _ i _ cfmkhóng có Iün khi mn khi ‘ 5* , xét dãy nó`i : khóng xét có xét ` ‘ b b dãy dãy nói _Hinh 2.15: Sa dóctílL/ fllíl: theo ; vj/ utang pháp tdng phán i6′ I b Chính vi viéc si! dying kêl quá cüa bài toán Boussinesq dê tính các . :img suá’t d0 tãi’ ngoài gãy ratrong xzên nén cán phái kíêm tra áp _lge nén sao cho nén’ cón làm viêc : Ihu “vát líéu dàn hdi”. Ap dung cóng thfrc tính dê co hay bíênb dang dfmg cüa làp thí! i. . ;b ELILL). b d . (2_27)b s’ l+eu I’ i . ‘ – D@ lün cüa móng làvtãng các d@ bíê’n dang dang cüa các phán tóf: . . “ ` ” e1. – Co’ ` ‘ S = Esi : Z hi ` _ ‘ ‘ _ i= l i= l “‘ li ` l ‘ > . … _. ._- . ..u. .. . _. . -. l.. .. -. .-_ a. . _. v~ –_. … … _.__. … … _.. .__ . … … «-`_. r. . Hoác tính theo hé $6′ nén lain tirang déíi 8g và module biéh dang E, cóng thírc tính ! fm trên sê- có thêm hai (lang sau: ll ! I » R b e’ ‘-8 l’ p ‘ `“ p’ S : z: êsi = = ;am- Apihí – n l n và s = = _ -‘-. -1p, -Iz, ‘ (229) i l 1:1 Ei _ ~ u Néí: nén dãng nháí: và chip nháxl giá thíéft các he são’ nén wang d6} aoi, hé só’ B; và module biêh dang E; khóxxg dóbi’ theo chiêu sáu. Hai cóng that: d@ lün trên sê có dang
 39. 39. Tóm tãbt <b: d_hçc díít b~ b b 39 s = bb s, = ggwin, . » _ “ (230) . i=1 is 1 b yà _s = 25,. b-. -b _g- Zapgzg- % I T V <231.) . _ ‘ ! bal _ i: 1 – ` 4 __ A ` 2- B6 lán tính theo datang quan hé e – logo’ Ung sud} téên. có’ kãt 0″, , hay dp lzjc có’ kê} trzáác – Tüy theo loai dãít và lich sit chiu tãi cüa nó, vi tn’ dáí dc) dó’ç cüa b duímg có’ kê’t e « logo’. dug: : gçi là “Vüng chuyên tiãp” có thê’ díên ra trobng daan gia tái nhó chbo háu hê’t các Ioail dêít, bngoai trix’ dãbt silt và dãt óhé’ bj it uhay cãm vái bsu thaybdái Ling suit. Trên duàxilg e – logo”, phán tuyêh tính ñãm truóc “vbüng chuyên tiêp” dugo gçi là dwàng ñén lçu’ và phán tuyêhb tính sau “vüng chuyên tiãp” là dating nén nguyên thzãy. Ung suãt : img vái vi trí giao diêbm cüa dzzàng nén lbçzi jvà bdzzàng nén nguyên tízzíy dug: : gçi là : Ing sucít tiên có’ kê’t dp. Duàng nén lai Duàng nén bnguyê n_ thüy Duàng nã } và nén lai | . – d, , ! ogc 6′, , logo _ i _ d» b9@ Hinh 2.16: Xác dính : hag sud? có’ iaê? trwác ` 0′, , Có nhiêu cách xác dính ang suãt tíên có’ kê’t 0′, ,, nhung thó-ng dgng nhãt là phucmg pháp Caáagrande (1936), phuong pháp này gãm các buóc nhu sau: b 1- Chçn diêm A có bán kính chính khüc bé nhãft trên daang cong có: , I kê’t e – logo’. 2. Vêdduàng tiêjp tuyê’n vói diêm A. ` l – . 3- Vê duàng song song vái true hoành tit A. 4- Vê duàng phán giác cüa góc hqp bãi hai duàng cüa buác 2 và 3. o-
 40. 40. ‘ 40 . b _ » Chtrdngz 5- Kéo dàiphãn tuyêín tính cüa duàng nén nguyên thüy, giao díêm cüa duàng này và duàng phán gíác xác dính diêm có 6ng suãt tiên có’ kê’t 0′, , ‘ Hoàc nó’i dài hai phán tuyên-tính cüaí duàng cong e – loga’, giao diêam cüa hal duàng này chính là ang suãt’ tiên cfí kãt 0′, ,, Theo Tiêu chuãan k5′ thuát cêng trinh giao thóng 22 TCVN Đang cập nhật áp dung tü’ tháng 6 nãm 2000, giüa hai gíá tri ti! hai cách xác dính trên chçn giáb tri . lán dê tính toán. * TS’ só’ tiêrí có’ kê’t (overconsoblidation ratio) dugie dính nghía nbhu ti ‘* “ slítüáíírígítrãí Tíêrrtfkêréip và ung ‘saãít d0 trçng luçmg bãxzc-thán các ~ . _lóp dãít bên trên híên hüu tác dêng 02,. , nhu’ sàu: OCR = 55” . (232) 0:, ., OCR = 1: dãít cê’ kêt thuàng (ky hiéu là NC: normally consolidation) OCR > 1: dãt e6 kêt truóc, (ky híêu là OC: overconsolídatíon). OCR < 1: dãít kém có’ kê’t hoàc chua dat dü quá trinh e5 kêt d0 trçng luqng các Iáp bênjtrên, nhu các lóp trãm tích _mái hoác các loaí dêít bb mói dãp dãm nén khóng k3} hay cáç lóp dãít dãp bãngb phxídng pháp xáng thãi. d Rãt nlüêu thgc nghiém cho thãíy dztàng nén lgi song’ song yáí d cítzàng nã cüng có d@ dfíc duqc dính nghía Ià chí só’ nén lgi hoàc chí só’ nór C, hoàc C, , diên tá dãc truíng dàn hãi duqc xác dính thço cóng thüc: _Aerb b b ”(er2 ` erl) I’ : l Aüog o) log 02 – log ol D6 dó’c cüa duàng nén nguyên thüy dugo dính nghía là chí só’ nén b CC, bao góm cá dãc tính dàn hãi và déo cüa dãt nên có dang sau C “Ae e1 ‘* Đang cập nhật A log c: log 02 s log 01 , ( J DC) lain cüa xxbxóng do e6′ kêí: cüa lóp dãít dính dugc tính nhu’ sau; cc H, , l0g——p“ + Ap 1+e, p, , 71k: 4 Q_ Vói dãt e6 kê’t thuímg Sc = l2.35) b = —»–. — (233) –
 41. 41. Tóm tit ca hçc as: b l 41 b, 012)@ ; Vóí dãç e6′ kãt e6 kê? : trade ngng có áp lyf: : tác dóng gíüa lãp dãft bià p, , +b Ap. < o, , thi d@ lün là biêfn dang dàn hãi cüa nên có dang . o, . ~ a , b s, . = 1 _+8 ; yuugi-gi (236), Dating àén lai . el! $ ew ___: _ _ _ _ “ _ __ I eg ~ . ~ o – wn¢ . ‘ 1 n I I n . ‘ v 9 ‘ a I à ‘ . . ` _ _i n g X a” ? g Buong nen “‘ ‘ g ” ” ” ‘ ` ‘ ` w** W’ ~ r -~-~-~-`—3 — « – w _v . .. . . -. .n. .. f ` E i ” “W” uy’ ‘ 92 —– ~-. – nêujêñlhuy 4 “4.. . I I ` . : “`“~ ‘ ‘ ~ “H- : I I “NJ i g i _ i I o, , a, , a@ logan’ . 0,? o, , logo- Hínlb: 2.17: Dçíc tính nén. lgi oà izên uguyên tlbztíy b p Vói dãít cà’ kêí: cê’ kê’t trade nh@ có: b po 0′, , < po + Ap C, CC. + Ap ~ (m) 6 bp s. : Đang cập nhật%. ..” : >.”~1+e, , oogpabbblueojog. cp ` trong dó: p, , – áp lgrç do trçng ! aqng bán thãn dJgiim–láp sét, , Ap ~ ang suãt thãng dting gia tàng d0 tãi trçngb cóng trinh gãy ra 6 gíüía láp dãít sét, b b qpl ang suãt e5 kê’t tmac, “ ~ _ > dba. , a he sa rang ban dãu cüa lãp sét (ang vóí thbi aíém trace “khi xãy cóng trinh), b ‘ bb . Cc- chí sê’ nén; C, – chí sê’ m? , _ l . H, – bê dày ldp aaa: sét ban dãu trtbifüc khi xáy cãng trmh; :g . Tính dc} lün theo duàrngbe ~ I0gp (hay e; logo) cóthê tính theo : phlídng pháp tãng phán 86′, taung tz; phuzmg pháp dua theo @mga – p. sai C? Hgiogfí-“íí-? í ‘ l (238)
 42. 42. 42_ ‘ L V L ? Chddng 2 3. L; :kaya’t bán Izhãng gi@ dàn hó`i Tü’ 13′: thuyêt dàn ‘hóituyên tính, biêu tha: chuyên vj dting taiM có tga dc} (x~, ‘y, z) duói tác dung cüa tái tàp trung P tgi gãíc O. ? P(1 + 9)’ 2 20 9 v) ^ . wow? , = _íã_{% + _kfJ _ (239) . v _Nêu M <3 màt dãít, thí 2 = O, và chuyên v; dting có dang P(1 + v) 2(1 – v) P(1 – y? ) p wüdho, =, = *%“”*_’* = “”*__ » (240) Váy di) biêh dang düngícüa láp dãít~dày z là hiéu S5 hai chuyên cüa mãt z = O và z = z, d@ biê’n dang này sê bãng vó’i dc) lün cüa móng ‘nêíz chuyên v: dang tai z = z là w¢, ,_, ,_, , = O, hay V S = w(x.3f_.0) ” Wincy. 🙂 ` và d@ lün cüa móng trên nüa khóng gian biê’n dang tuyêfn tính S = w(x, y,0) Vi ó’ d@ sãu z = ao có chuyên vi düng w(g_y, z=o’)) = 0 Duái diên chit, nhàt chiu tãi phán b6 dêu p, chuyên vi dfmg tai’ i M(x, y,z) có dang . w(r`y_zv) _-. _ ‘. (241) “C p’ (x-; F + (y-rüz ^ I Và thóng thuàng d@ lün dàn hãi duái dién chiu tái térón vã `chü nhát v` trên nên bán khêng gian bíãn dang tçuyêh tính sau khi giãi tích phán * trêñãê 65 dáng ba(1 ~ V2) V V S. = L*** ? (242 . E ? > Nhüng lüi giái dã duqc thngc híén và dqgc sü dgng dai trà gãm _ – B@ hin 16h nhãt tai tãm cüa móng mêm chiu tái phán b6 dêu vái am vái móng vuóng và móng chü nhát khóng cüng tuyét Idó’i (mêm) hé 56′ a. ..” phu; thuóc tj; lê hinh dang, dugo xác dính theo cóng thüc sau a 4 i Ln -à–íb + m2 + m + mLn í-“jíwpízáyl (2 43) max» ” ‘ 2 2 ‘ 7’ ~ 1/1 + m – m Il + m ~ 1
 43. 43. Tóm _tit cd’ hçc d5!: ~ v i , V 43 . B6 hin tai góc cüa móng mêm chiu tái phán b6′ dêu dugc tính (X max vói a, . hoãc; ag Có gíã tri 175118 . Br} lün trung binh cüa diên chiu tái . duqc tính”v’ái on, ,, hoàc (lg, – DC) ! ün cüa móng cüng tuyét dfíi chju- tãi düngHüng duqc’ tính vói (Icons! hOãC ür- I V – E là module bhiêfn dgng dàn hãi tính tit thí nghiêm nén ba trçc khóng thoát nuác thi S llà dó lün cüa ñên turing ting vói biê’n dzng tác thói. E là_m0dule tãng , biêín dang E cña thí’ nghiêm nén ‘có’ kêt hoàc thí í nghíém nén ba trgc cd thoát. nuác, thi dc) lün S là dc) lün cüa nên tudng trong báng Đang cập nhật Đang cập nhật ^ ang vói cã biêh dang do có’ kêít và biêh dang tüc thài. Module biê’n dang cüa dãít cüng cbn dugo xác dính tü’ thí nghiêm` bàn nén hiênztruàng, thí nghíém nén ép ngang troxig hó’ khoan hoàc suy tü thí nghiêm xuyên dêng chuãn SPT hoãc thí nghiêm xuyên tính CPT. * ‘A Bàng 2.7: Giá trfa, tính hin. theo planong pháp bán khóng gian. dàn hói – 4 ‘ @íííííà íííí íí 131K -; Theo Braja M. Das dãc tnmg tãiãn gãng gina mótisóldãí: thónguçígng, Báng 2.8: Bdng gid tri : tác ! tlgng module b1íê’n dgng L-à / Lê sa” Poisson. eda dtít Cát rài _ 10.35 _- 2445 z _ – 0,20 + 0,40 Cát chãt trung binh ‘ Đang cập nhật ‘ Đang cập nhật , Đang cập nhật Sét déo trung binh» Đang cập nhật séx cang` Đang cập nhật.50
 44. 44. 44 ~ _ ` Chtídng 2 Mêt vài turong quan thgíc nghiêm cüa Mitchell và Gardner (1975)lvà _Schurtrnann (1970) nhu’ sau i ~ i E (kPa) = 766 N “ * _ (244) vái N – chi só’ cüa thí nghíêm SPT; .. và E = 2g, _ i 2 (245) vái q, – sírc kháng müi cüa thí nghiêm CPT . Vói dãft sét e6 kê’t thuàng NC, module biêh dang có thê” suy tü luc dính cüa thí nghíêm nén’ ba true khóng thoát nuóc theo cãng thüc sau ` ‘7 E a 2508; dài 504:, Taong tu vói dãt sét cê’ kê’t truóc là N E = 750e, , dê’n Ioooc, , (246) vaale, , là (qc dính don vi lkhóng thoát huác TIOIIQQPXD 45 ~’ 78 cüng cho các taong quan: a Báng 2.9; Giá tri module bíãn dong theo szZc kháng müi xuyên tính t 0 00 n i Đang cập nhật Mãt khác, trong quy pham xãy dung Víét nam TCXD 45 – 78 huóng dãn si( dung module biê’n dang suy tü module Ek çüa. thí nghiém nén e5 kêt (nén khêng nó hong) trong phóng ung vói cã’p tái tü 100 kPa (lên 200 kPa, nhán vái hé só’ diêu chính m1,. i I Báng 2.10.- Giá tri. h@ só’ hiéu chinh m. Tri 56′ cüa he só’ m. . kht he só’ róng e bãng ~ íí– A ííí 00 í- Các giá tri irong báng 2.10 chí dztqc si? dung cho các lagi dài! dính ~ có d5 s_êt bé I, s B s 0,75, tác lã tü dãt déo dãt cung trã lên cfrng. Chá y: dãíi vói dãt cát và edãítdéo mêrr dei? ) mêm thi khñng sf! dung hê $5 híêu chính mk cho module bien dang tính tit thí nghiém nén trong phbng.
 45. 45. khác nhau Tóm tãít cd hoe dãít v . e 45 4. Tính mn theo pautang pháp Ióp dàn hdi ? buang pháp lóp dànhàí engage} dung dê” tính d@ lün trung binh cüa móng be (bê rong hoàc duong kính lán hon 10 m) hoàc turong hqp dãt nên _có su hiên dion cüa mot tãng cfmg (module bitin dang E 2 100 MPa) bên duái lãp aai. biéh dang, ngay cã bài toán bán khêng gian mà . module biêfn deng cüaklzít nên E 2 10 Mga, theo cóng tha: : ‘. ‘ k, . -v . _ s = pbMZ–é-Eiç-; kg ‘ ‘ (247) í=1 i ~ ` ” -* -o ~ — –u-w –q–iv-w-v_ vb* _ 4” V . . . … .._. .. . _.. … _.. … ._. _.. … . l I I I I V Hinhazs: Sa d6 tính hin thea zy’ thuyêt Iáp dàn haz’ I Theo SNIP_Đang cập nhật , çtiêuvchuán thiêt kê’ cua Liên x3), thay hé sã’ M bàng hai hê sa k, và k, ,, aé’ tính hãu haft các 104; móng-ca kích thuãc ` s = P010: _ . (243) k, . s, 1` E. – trong dó: b – bê rong ‘cüa móng hoàc duong kính móng trbn, . p – áp luc trung binh dáy móng, áp lure này phái nhó hon-R” dé’ dãm bac} nêh cbn làm viéc dànhãi, . ~ ~ _’ _ v M ~ he so’ diêu chính cho các móng có bê ‘rong lên hon 15m, ,khi chiêu rong móng nhó hon 10m, hê só’ M trong _báng 2.12 phái dugo nhàn vái 1,5, , , 4 k, – hé sa’ diêu chính do ãnh huãngdó sáu, k, ,, – hé sa’ chí ãnh huàng _bê rong móng và di) cung dãt nên, z
 46. 46. dãylí (báng 2.11), * . . ^ 0 46 L , ‘ Chuangz k; và ki. , . -` hé só’ ‘hinh dang “móng vá d@ sãu lóp tha? i trong chíêu – E, – – module biêín dang cüa Ióp i, – ‘ V A ` L x e n – 56′ luçmg Ióp khác nhau vê tính nén Iün tróng pham vi H. Bãng 2.11.- Gíá tr_i k : inh lün. theo phztang pháp láp dàn. na; Hé só’ k adi vóã các móng Hinh trên. Hinh chí! nhã( có tüsótác earth: n = l/ b bãng _E Đang cập nhật @ 0-200 a 03299 0,300 m Đang cập nhật,311 V Đang cập nhật Móng bãng n >10` 0-010 E Đang cập nhật ` E Đang cập nhật077 í@ 0010 V íí 0000 E 00″ E N02 @ Đang cập nhật E 1-*Đang cập nhật* 1 0072 E Q@ n00* E Đang cập nhật’ 0040 E 0004 :1 ãlllã
 47. 47. Tóm wit cd hçc dãt . ~ 47 Báng 2.12: Giá tri M tính lzín tha; phzzang pháp láp dàn Izãi ModuIe biéh dang E (MPa) Hé só’ k. .. khi be’ róng móng b Ià. _ 10m s b si5rn b>15m __- ‘ % 1:1 Báng 2.14: Giá ! rj k, tính lün theo planong plzagp láp dein hói Xác dính_ chiêu dày tính toán h 1′ *’ ” *fíiríêu`clãy”né’xí`lü’xl H troiígííñüdzíg”`gíh`áp’ IEipMDíêH Iíãíhíg dàn “hêi” tuyêín tính dufçc xác dính nhu sau: 1- H 611010 lã’y tü cíít dáy móng dê’n mái cüa lóp dãt có module biê’n dang E 2 100 Mpa. a é ‘ 2- Và khi móng có chiêu róng hoàc ãuàng kính lán han 10 m và – module biê’n dang cüa láp dãít E 2 10 . Mpa thi bê dày H, , duígc tính theo cóng thírc V H, , = H, , + t x b trong dó Ho, t – duçic chçn nhu’ sau: A – Nên là_dã’t sét H, , = 9m và t; = 0,15 : Nênlà dãtcátH, =61jnvàt= D,1 *” (249)
 48. 48. 48 I ‘ h Chddng 2 b ~ bê ? Qng hoãc duàng kính móng* Khí móng có chiêu rêng hoãc duàng kính lón han 10 m, dãít có module biên dang E 2 10 Mpa, thi chiêu dày H, , phãi dugc nhãn vói hé S5 kp Báng 2.15.- Giá ar; h; só’ hiêu chãnh áp {gie k, , theo plzztdng pháp láp dàn. hói Cáé gia’. tri p trurgg gian có thénnêi suy k, , . . 7 . .. . . ~ w. .. . – . – . .. n. .. . __ . g. `., … … 9.. … . . . *Nãu íuãn góm ‘nhiêd láfaüséí ódéãàmàcíeh lên _ Giã thiãt rãng nên toàn là dêít sét theo cóng thüc 2.49 có chiêu sãu tính toán H là H = H, = (9 + 0,15b)k, , = 1,5 H) ‘ ‘ ‘ 0 (250) và nêu nên toán là cát thi chíêu sãu tính toán H: H = He a (6 + 0,1b)k, , _ (2251) a) Nãu nhu irong phgm vi ti: HC dêh H, chí toàn Ià dãt cãt thi chíêu sãu lap nén lün H sê có dang ‘ k ‘ . V H = HC + #1205 – ‘ » (252) b) Trong pham vitü’ Hc dên Hsíchí toàn là dit sét thi: H . __ HC + 352)): _ i ~ (253) larong go; z kg – táng chiêu dày các lóp sét tü dáy móng dên chiêu sáu HC. c) Trong pham vi tit He ‘dêh HS vüapó_ dsít cát-và vüa có dãt sét thi . znehiêu sãu 1613 nén lán H àê’ có dgng: k k v » H= Hc+-í”-ZIzg+-ã-2h5 (2154) váí: — tóang các chíêu dày láp sét trong pham vi ti( Hc dên Đang cập nhật . L , H _Chíêu dày H, , tính dugo phãi cóng thêm vói bê dày lóp dãt có E < 1G Mpa nãm dadi H); nêu xxó khêng lón hdnlãm. Nãu Ián`hon 5m thi víêc tính d@ lün nên thtjc hiên theo sa d6 bán khêng gian biên dang tuyê’n tính hay bãng phxíeng pháp cóng Ián tímg Ióp. 4
 49. 49. ” ” Thê’ ãííífê {ífíñüãíãíêüóé Đang cập nhật ñhát. ‘ Tóm tit cd hçc 135t . _ 49 D6 hin <3 tãm, canh và ‘góc móng i Có , thê tính dc} Iün ó» m0!: só’ vj trí duáí dáy móng theo cóng thníc sau . b . . s= lL 2.55 -~ E 1 > larong dó: p và b nhu trong cóng thüc bán khóng gian dàn hãí hê $0′ k có y nghía nha! sau: 0 7 1 k, , – hé sa’ dê’ tính lün tai tãm , _ k, – hê só’ d@ tính lün tai giüaícanh dài móng chü-nhát 110510 biên móng trên ‘ ‘ k2 – be sa’ dê tính lün tai gíüa canh ngãn móng chü nhát , Các hê só’ k phu; thuóc vào n = .l / b tj? só’ hai canh móng chü nhát và m = 2H l b tf’ só’ giüa chiêu sãu nén lün tính toán vàínüa bê rêngbr, ‘ ” k; hê sa’ dê tính mn* tai m0!: cnêm duói dáy móng trbn cách Đang cập nhật khoãng R, php thuóc H/ r và R/ r, (r Ià bán kính cüa móng’ trbn). Bàng 2.16: cxa m’ k, ,, k, , k, , k3 tính 11m theo phuzmg pháp làp diin hói * 0 1 í@@@@@@@ í@@@ 0.112, @@@0~~6 0469, 0,398 0,Đang cập nhật,466 0,790 0,461 0,404 0,Đang cập nhật,390 Z 0,302 – 0,405 0,500 0,959 0,300 1,030 0,002 0,517 0,420 _o,7s1- 0,Đang cập nhật,Đang cập nhật Đang cập nhật,509 0,Đang cập nhật,444 1,Đang cập nhật a I 0,518 4,260 H _ $123 H -z 4 ‘ r1: 5 Eãã@ 0.0920 Q@ W @ @@@EE@@EEI@@ í@@@ KE@@@@@@@ F 7 1,940 0,Đang cập nhật,Đang cập nhật,750 1,110 0,Đang cập nhật E@@@@ @GEEEEBEEEE _0 00 0 W @@om @@ 0233 ‘ 0,565 _ 0
 50. 50. 50 Chtrdng 2 Báng 2.17: Giá tr_i k, ;inh lán theo phuañg pháp láp dàn hói Glá tri k, khl t? só’ p = f: – bàng 0.25 1,12 0,22 5 a 0,35 029 : – EEE@ w ã 5- Góc xoay cüa móng riêñg le’ D0 nghiêng cüa_ móng riêng lê dtfqc xác dính theo @buang pháp ldp biéín dang tuyên tính dugc tính toán nhu sàu , 0 . Khi lêch tám theo phudng canh dài 1, d0 nghiêng 1. duéc tính: leli :1-{12 N. e,. . 2, _’ Báng 2.18: Hé só’ le; dê’ tin/ i’d@ nghiêng tíheo pluzong cçznh dài Lêch tãm theo *O* ‘ phudng canh d`al I ” I ‘
 51. 51. Tóm tát cd’ hçc dãt * 51 . mai lêch tám theo phuang canh ngãn b, d@ nghiêng i, , dugo tính ahu sau ‘ ‘ _1.”’11 . 2 N. e -Lb ` íí/ “Ibf ‘ > (257) 2 . Báng 2.19: H_ê só’ k, , d5 tính d@ nghiêng thea plzztarzgtqnlz nglcin Gíá m k; tudng ang vóí 2m: : . l/ b “ @$333 0-4* Đang cập nhật,Đang cập nhật,12 0,12 <105 @EEE D6 nghiêng cüa móng trón và móng da giác . . 1.- 2 N. z= –Lk, e r `E. km_ r3 Léch tãm theo phudng canh ngãn b ‘ 0.0 #UY (JO . o 4> b) 98 “on (258) Báng 2.20: Hê só’ Iz, .dê` tính dó zzglziêng eala móng trên. , Giá m k, utang [rng va; H/ r 0.75 0,75 Vói móng da giác bán kính taong during bãng / r: : E . . (259) TI trong , dó: F – díén tích dáy móng có dang dã cho. Trong các cóng thác tính góc xoay trên, chiêu dày tính toán AH duqc tính toán theo các cóng thüc <123 agn 1128) tüy diêu kíên’ aãt nên turong (mg. é
 52. 52. ‘ 52 V ‘ ~ i Chufdng 2 . ‘ thuát cóng trinh gíao -àhóng zzxrcxmzez-zooo. , _. ._ s. na lán tüc thài do tính ãàn hai aza nên dá? , s. – Bê lün tác thàí duqc tính vóí module biãh . dang cüa thí nghiêm nén ba tmc khóng thoát nude vãi cóng thãc d@ lün theo bán khóng gian dàn hài – 2 S ___. p.b.0:(1 – v) E Dó lün tác thãi d0 phinh trãí ngang cüà dãí; yêu duói_ tãi nên duàng thuàrng dmge uae lurgng aga theo a@ lán e5 kê’t sc. Theo Tíêu chuãn k; -_ . -.. ,_. ._. – . _.4.. .._. _.. . . _ . S; 33 (m – S, , V} vài m = = 1,1 áêín 1,4. Nêu có phán áp hoãc vãi dia k3? tliuát thi m’ a ‘1,1. 7- D6 hin theo thài gian cüa nên dd? Bàí toán tính lün theo thài gian là nhãm tim quan hé gíüa ty” 55 cê’ kê’t U% và nhán tê’ thài gian T, ,, vái . các dính nghía sau . s ` A U= —‘– (2.60) S, ,, – m C t – T. , = -~*- ‘(261) H? ` vái: C. – líê sa’ có’ kê’t có dang nhu sau _ 1 + e1 _k_- = k c, , – . a Y! ! a@ Y? ! trong d6 a ~ hs; 56 nén cüa dãt nên, a, , : hé 55 nén turing dfíi cüa dãít nén, k – hê S5 thã: m cüa dãft nên, r@ – là trçng luqng riêng cüa nuác, s. . ar} ian e thüi díêm t, I sa, , . a@ lün 6m dính hay là : ang a@ Iün ao ca’ kê’t thfím. H – bê dày thoát nude, nê’u chi thoát nude mãt trên thi:
 53. 53. Tómtzítcdhçcdít V ` . 53 _ H líy bàng cã bê dày láp tíhh hin; H `lã’y bàng nüa Iáp b? : dày lóp tính lün nêírnuác có thê’ thoát cá hai biên trên vãüdttài. i L `_ ‘ Chính diêu này dài hói phái lót lóp cát dày : a nhãít 10 cm dadi dáy móng dê’ tga bíên thoát nude. L ` ‘ Lüi gíáí cüa Terzaghi cho các truàng hgp biên khác nhau: Truiàng hgp 1.- ~ ~ — ~a) Ap . ltfc nude 15 rãpg- thãng dü-hãng-sü’ theo (rvhíêu-sáu, hai-biên . j ‘w’ thoát _nuác u, – r: u, ó* mçoí d@ sáu trong khuavgc. nén lan. _ à _ b) isp lge ndác lã rãng tlíàpg du giãm tuyên tính theo chíêu sãu, _hai biên mga: nam: ` m ` ‘ ‘ ui = u, + &THE; z) Trwànghgp 2: Ap lge nuóc 15 rãng thàng Ju’ Iã nila dating sin theo chíêu sáu, hai . bíên thoát nude sin(n z) 4H ‘ Truãng hqp 3: Ap ! gc ngác 16 rãng chang du’ là daang sin theo chiewãu b Đang cập nhật sãu, hai bíên thoát nude ui : a sinet z) _ .3 2H ‘U IU’ : <–`5′–~(TH1>, ` , ‘, (ma) ‘ (THS) – — . _-_- , .- — C I ; 2H a) – 2” 9.) –_. 2m I<–>: m u: a I 4. -a- I . _ _ _ -_ I; I f ‘I 9%*** Ua » Hinh 2.19: _Dqng các díêu kíên biên dp lgtc nétác 15 rãng thdng duñdo (di gdy izin
 54. 54. 54* ~ Chlfdng 2 Bang 2.21.- Các gid tri U v_à T, , ‘r. Đang cập nhật II ` Đang cập nhật m Đang cập nhật4 27.34. ` Đang cập nhật.Đang cập nhật m 50.41 m 31.32 ‘$Đang cập nhậtĐang cập nhật.87` Đang cập nhật,Đang cập nhật . o Đang cập nhật.Đang cập nhật,117 n Đang cập nhật,145 O O 0,123 0,Đang cập nhật 0,286 m Đang cập nhật,433 ` Q 0.477 o. Đang cập nhật0 0.759 O) G P w 01 = m Đang cập nhật -. W” _ ~~~~ ~ Q 789-619 ” Đang cập nhật,129 1,133 1,Đang cập nhật Đang cập nhật í 92.30 m – * Đang cập nhật = 75 7 ss Vi d1; 2.1: M01: móng bãng róng 2 m, chiêu sãuídàt móng là 1,5 m chiu 93.13 mêt áp lge gãy hin á dáy móng là pg, = 150 kN/ mz. MNN 6 ngang mãt dày móng, trçng luqng riêng cüa lóp nên sét y: 18 kN/ ma (trên MNN) và 9 . . n, . = 20 kN/ mã Lóp sét bên duói móng dày 4m và nãm trên ló’p cát thó
 55. 55. Tóm tát cd me di: ‘ – ‘ ‘ ? 55 pa’t chàt. Hêsó’ thãm cüa lóp sét là 1 x 10’” m/ s và module biên dang (rng vói cáp tái p = 100 laN/ m* asn 200 kN/ m* là E = ‘2 MN/ mg. * ‘A V Tính dc} lün {in dính và vào thbi diêm t = Vltháng cüa Ióp s`ét Htrên? Gíãi Nê’u chgn tmc Oz thãng dting huáng xuêíng có góc tai dáy móng z=0x{í= >a, =150kN/ m’-‘ ` ~ ` = z = 1 m = > o, = 0,818 >< 150 kN/ m” = 122,7 kN/ mzp z = 2 m : :> o; = 0,55 . g 150 kN/ mz ; S25 kN/ m2 z = _ 3 m_: :> o, = 0,396 x 150 kN/ m* = 59,4 laN/ m* >_ z = 4 m z} cz = 0,305 x 15o : aN/ ak = 459 kN/ mz . . B6 lün 6m dính cüa lóp sét Sc = S, ,, = -g-zoz, .íhí Hinh 2.20: Bífíu d6 . mg sud? tính ! rin a, unà biê`u d5 : Ing surít grin ding s, 03 x 1m x (150/Đang cập nhật,Đang cập nhật,9/2> = = 0,145 m = 145 mm Sau mót tháng t = 2,592 x 106 s _ He sa’ nén tudng d6: a, , = BIE = 0,s/2000 = 0,0004 nE/ kN Hé só’ có’ kêí c. , = _A_ = _I_- – __. ______T___. T_= 2,5 x 10’7m’-‘/ s ‘ Go Y, , BY”. O,8x1x`10` ; MN/ m v z = 0,162 Tai giüa lóp o, == 82,5 kN/ ma _ .
 56. 56. 5 ’56 . 5 chuangz Trong sa d6 gàn düng THb thi o, = 97,95 kN/ mz B6 chênh Iêch 1d 15,415 kN/ m* 150 V 15.45 ‘4535 c) Hính 2.21 ‘ T3? 56 cê’ kê’t U5%5 c135a bíêu d6 A có ihê suy dugc, mêt cách gãn dting, m sd phãí hqp badu d6 ‘rm và THS. 5 – W Diên tie-h biêíu d6 B = 97,215 , <211 Diên tích bíêu-dã ? H c = J’ làcíãsinínà-cíz = (2/7!) >< 15,445 x 211 = 954×211 , O 1 ` 5 Diem tích biãu d6 A = Dién tích biêu d6 B ~ Dién tích biêu d6 c = 88,11 1211 i ‘ .9 ,95U – 9,84U ` Suy ra: UA = Líãí-. a = 1,Đang cập nhật,11U, T, , = 0,162 r: UB . ~. 45,3725 _Ug = 32,9270 ` . Nên U, ,, = LIIUB 4 0,111.1,, = 1,11 x Đang cập nhật,11 x 32,132 = 46,7496 Vày sau 6 tháng d@ lün láp sét là 5 Ska, = 053674 x 145mm = 67,8 mm’ Có th@ 51”: dgng phumzg pháp sau vói ‘các lài giãi cho các sd d6 cãn bán: So d6 0: tái phán b5 dêu kin khãp, ang suãt gáy hin khóng dài *theo chiêu sãu, duqc xem nhu’ bài toán tính lün co bán. _ 580 d5 1: 6ng suãít gáy lün có dang tam gíác giám tuyãn tính theo5 chiêu ‘sau, Sa d6 này k5:: hgp {Idi sa d6 04sê có so’ dd 0 – 1 S0′ d5 0 -1 = > Tv (0.1) = Tv (cn ***Gym ~ Tv(05>)I0-1 Sa d6 2: Ling suãt gãy lün’ có dang tam giác tàng tuyên tính theo chiêu sãu. Phãí hgp vái so’ d6 0 ta có dang ang suêít hinh thang, ááy Ián bên dlfáí, gçi là sa d6 0 – 2 V $0 d5 0 – 2 = ~> Tv ((35.2) = Tv(2) +(Tv(0) ‘- Tvgzyndz
 57. 57. Tóm tãt cd’ hoc dãft 57 Bring tr_i , ” 10.1 Uà [og ” O,3 o” 00,0071 ‘ “ónse . ‘ . í Ví d1; 2.2:* Cüng ví d1; trên Sau mêt nãm t = 2,592 x 105 s Hê sã’ nén tu0’11,g d6? an, , . = = –0 O’s l= = 550994 Bla/ kk 0 ‘ ‘ E 2000 ` ‘ Hê sa’ thãm ‘ 71.. ; Đang cập nhật = 3,154 x 19’* nxlnãm Hê sé’ có’ kêft i C k: __- : —- = v ao Yu 4 -. _`3,154 x 10-2(m/ nãm) s( 23”’ çüají} 0,8 x 1 3,10** ” a 360334?” gagu
 58. 58. Chucmg 2 v U = 0,51 :9 Tgm) = 0,197 Và Tua) = v _ *T. .`. o.2. = TMZ) + (Tvm) – Tvaüíné = 0,Đang cập nhật:Đang cập nhậtm53 = 0,143 Vàyt = Đang cập nhật, = 0,51 x 0,148 a 0,ó75 nãm = 2735 ngày Trong ví dt; trên diên tiê’n lün cham hon, sau mêt tháng di) lün dat ` auçc Đang cập nhật@ mn ‘asn dgnh. . ó ví d1; sau dc) lün dat 50% d@ lün àn dính chí sau 27,5 ngày, vi ví du Lsau chêfp nhárlrbiêu d6 ‘img suãt gãy lün tuyên tính theo chiêu sãu, bíêudê này, lên hdr( biêu d5 ó ví di; trafic, có biêu gãn vái bíêu d5 thuc. 8« D6 lánndo nén thi? cóíp cüa nê`n (itit Loai dc} lün d0 biêín dang thí! cãíp cüa dãt nên, sau quá trinh phán tám nuóc i6 rãng thàng du (cóükêí so cãíp). duói mg): (rng “suãít hüu hiêu khóng dài, thuàng duqc ki hiêu là S5. ‘ Ah Có’ kêt sd cã’ p Uma -`~–`-“-`I —— –. Nén thi! cãp t, ” ~ Log t V Hính 2.22: Sa d6 xáb din! : h_ê só’ C, , ó cap táí w p; = 6., . (Vêfvgíüí lóp dãt dang tính Igíp) . ._0___0_ _. – _ _ dêín p2=p, +Ap= pI+o, (d, (mg suãt do tãi ngoài gãy ra <3 gíüa lóp dêít daxíg tính lün). . – B6 dhin do híên tuqng nén tha? cííp dua vào dean àuyén tính bên duóiv cüa daang cong e – logt, 6 cêíp tái tü p1 dê’n p2 çüa thí nghíêm nén cê’ 146t b mãu dãít; Cóng thüc tính d@ lün này có dang –g*–Ho(Al0gt) ~ V <253; 1+ep .3= S 1′. ‘ _p taong tinig vói diêm dãu cüa dean tuyêh tính duói
 59. 59. Tóm uít cd hçc dã’t 0 59 c, , – chí sa’ nén tht: cãp a@ dính nghía bài Raymond và wahgs (1976) cüng Mesri và Choi (1977), `d1_1’a trên phán nén thü’ cãíp cüa gaang cong e – logp nhu sau I _ -Ae A log t C. . Vi dq 2.3: Mót lóp dãét-sét mêm có’ kê’t thuàng (NC) bão hóà nude dày (264) 20m, có hé 56 rãng u; nhiên e, , = 2,855. Lóp sét níày ‘có d@ lün do có’ kêí vlà ‘A 300mm, duói cá’p tái tü’ p, :f 01,. = 40 kN/1112 (ó giila lóp dãít sét) diin p2 = p, «F Ap = p, + cg = 80 kN/ mz, thài gian lün d0 có’ kê’t là 25 nãm. Tính dc} lün do nén thi: cãp cu nãm thü’ 25 dê’n hãm tha 050. Giãiz, Kêt quã thí nghiém có’ kêt 6 cãíp tái: 40 kN/ mz –80 kN/ m2, chiêu’ cao, ban dãu cüa mãu dãít 25,4 mm; si; dçc ban dãu büá dãng hóvdo dc} lün ‘ là 12,? mm. TU biêu d6 thí nghiêm, chí $6′ nén tht? cãíp_ duqc tính nha. ! sau Ae Đang cập nhật “ 0,: __. _ = _4___2_ = 0,051 Alogt v 4290) , . 1 og(1800. B0 lün do nén th@ cá’p (khóng phg thuóc cãp tãi mà chí phu thuóc , thhài gianltrong vóng 25 nám (ti! Vnãmihü 25 dê’n nãm thi! 50) là- _ ; . Ca 1+e 0,051 s = ____ s 1 + 2,372 H, , (A log t) = 20m x topkhampha.web@gmail.com = 0,092 m P Màt kháíc, a@ lün do e6 kê’t sa cáp khi~ na: táng tü’ 40 kN/ m? asn 80 kN/ mz SC = -ãz-ííl-h = (2,631 – 2,372)/ (1 + 2,631) , x 20m = 1,426 m e1 . I ‘ Váy dó lün tãng cóng sau 50 nãm là s = s, . 4 s, s. 1,426 + 0,092 = 1,518 m _íí , _ , _
 60. 60. 60 ‘ i Chudng 2 Thãí gian thí Hé $6 nghiém rãng e (phül) W S6’ dp: ktang b6 lün S6 doc dóng hó lün A (msn) (mm) . . í @ E W í@ í í ` í í *0-56” í 2850 í í@ W Đang cập nhật “ 10 V 100t Đang cập nhậtK? ) , ‘ í , _ Hinh 2.23 Plizltdngé pháp xác din! : h@ só’ rãng cuóí giai doqn e6′ kêt thãm ? . ” ? Báng 2.23;- Các biê`u : m tính o, , d. = 0.0320., í _ Mesri và Goilewski (1977) . c.. g (mga dén onna. , Mesrí (1986) ` ‘ c. . = (Oms dên o.03)Cc Mesri (1990) A c. .= Đang cập nhật., _ Nakase (Đang cập nhật . .2,5aa. – . -9.37._3 _ . . .520 . —mad. ..
 61. 61. Tóm tát cd hçc dãt 61 V 2.3 vãíN aê süc cmu TA: cüA NêN 1- Phuang pháp tính dura frên müc d6 phát ! tiêu cüa vàng biê’n A dang dêo irong : trên V . -m– ; v >. _._, ___Hmz; zggwyf) , _,__N_, ____ _______7_____*_`___ _____ _ Clóng thtíc cüa Frohlich _ po: : 7.1), (a) + H(cz – 1) – ` “(265) Ung vói nên dãt khóng xuãt hién vüng biêín dang dêo, ZW, ., wg O > p – ? D ‘ , x . H Zum = -Df +—-í-(co. tg<p-í+zp)–~ = 0 . m( , 2 7 L – hoàftc có th@ viêt duái dang trong dóé Roz :7-_-_-__-3L-_-~ + 1 i , cotgq) – (g- ~ (p) Trong cóng that: này, bê rêng b cüa móng khãng ánh hçfãng lên suírc chiu tãi. V . ~ _ Vái_ xiujtmóng “dãt trênmàt» dãít (D, = O) nên’ _dãt khóng dính c = O, nên (H = cbotgq) : z O), cóng thsítc cüa Frohlich cho sxíq_çhãu táí dàn hiii cüa nên bãng O. Bíêu này dêng nghía vóí _dãt rài khi có tái tác, dêngtrên màt» lãp tác sê xuã’t híên vüng biê’n dang dêo. Váímêt móngvdãt trên màt (Dr: O) bên dãt dính róng (qi = O), cóng thüc cüa Frohlich cho sác chiu tãi cüa nên có dang ‘p. ,l= H(a-1)`=1im“ n . ? ‘~`”tg*”*[5’“*”) o . V W, nc xbotgtp a xp_ (266)
 62. 62. 62 1 Z ` chdang 2 Cóngbthtíc dtfçíc sü’ dung trong QPXD 45 – 78 cüa Viêj; Nam Khi tính toán süc chiu tái cüa nên thep : rang tháí , giói ba: : vê biêà; ` dang, dê’ di) lün cüa móng có sai $6 nhó, nêri dãt phãi cbn4h0gt dêng nhu vát, liêu biêh dang dàn hêi, vi cách xác dính các ang suãt trong tính lün tiêu’ dua vào 1y thuyê? , Boussinesq (ià 13? thuyêt dàt áên tãng trên co’ S5′ 1y thuyãt áàn hêi tuyên tính cüa Hookes). Süc chiu tãi cüa nên dugo chçn {mgng frng vói vüng biên dçmg cíêo phát _triên ti: * dáy móng dêà di) sáu vz, _q, ;,-= 23/4. Nóiícách khác, vói hai vêt nhó biên dangdêo này, nên có thê càn ãuqc xené nhu’ là bán khêng gian biên ? ang : qyên tính. p yi); + ccot gtg) + yDf (267) zmaxxí cotg(p+gp-í .4 ” y 2 R = = pZmaJwb/4 = + “I-DC I ` I Cáe hê sê’ A, B , S phu; thuóc góc ma sát irong q) cüa nên} theo bãng 2,24- isang 2.24.- Giá m’ hé só’ szíc cmu tái A B D 02 5:1 : t co! gm A: cotgqa J} tp mg» cotgq14+ qo -ãm j íí Đang cập nhật ‘ Đang cập nhật : me Đang cập nhật *-7349 ‘ 4.1677 a IEEIIE 5” ‘ Đang cập nhật _ Đang cập nhật ‘ _ Đang cập nhật940 _L 43 a __ 16_ ‘ . Đang cập nhật- . – ~- 2.439?–~-_ ~ ~-~~–¢.9394-~-11′<‘->l’ Đang cập nhật v 22 24 26
 63. 63. Tóm tãít cd hçc dãít 9 A ‘ ‘ 63 ; yong dó: k . y, – trçng luçng don vi thê tích cüa dgít tü’ dáylmóng trã lên rhát dãt y, – trgng luqng don vj thê tích cüa dãt ti( dáy móng tró xuãíng D, — chiêu sáu chón móng, dói khi duqc ky” híêu là h c – ltjc dính don vj cüa dãt dáy móng tró xufíng. Trong QPXD 45 – 70, cóng thüc này duqc giái thiéu “duói dang sác chiu táí tiêu chuãn cüa dãt nên có dang ‘ 7 R” znuAbyz +30,” +Dc) ~ , . _ 12.691 Các dàc trung dãt nên Irong Rlílà’ các dàc trung tiêu chuzín gêm f”, c” và np”. Trong QPXD 45 – 78, 560 chiu tái tiêu chuãn duqc xéttháêm diêu kjén làm viéc dãng thài gifra nên vã cóng trinh và duqc gçai, Ià süc chjuítái Q tính toán theo ‘arang tháí giói han thi: hai R” cüa dãt nên. V a 12,. : (A; b.y, , +B. D,, y,.1+Dcu) b – (2:70) tc . trong dó: m – hê só’ diêu kíên làm viêc: . m = 0.6 khi nên là cát bót duóí MNN, 0 m = 0,8 khi nên là cát min duái VMNN, m = 1 vái các truàng hcjp khác. m, , m2 – lãn luqt Ià hê 56 diêu kiên làm viêc cüa? nên dãt và hé $6 díêu kíên làm víêc cüa* cóng trinh tác dêng qua lai vó’i nên dãt, duqc chgn – theo bãng 2.25. V I la, . – hé sãí dc? ) tin cãy: i , . kk = 1 khi các dãc trung tính toán lã’y trljc ‘eiê’p tü các thí nghiém_ _ I. ] khi các dãc tgnmg tính toán lãy true tiêp tü’ các báng thííng kê. r? ‘ (s n. I Báng 2.25: Giá try’ các lag? sé’ diãu Iciên Iàm véêc Dãt hón Ión Iãp dáy cát Các ioai cát (trü cát min và cát bui) Cát min . – Khó và it ãm – Bão hóa nude Cát bui – Khó và 11 ãm A- Bão hóa nuóc Bãt hón lên lãp dãy sét Các Joai có d@ séi B > 0.5 g. .? . * L Ià chiêu dài cóng trinh, H là chiêu cao cóng trinh.
 64. 64. 64 Chddng 2 Các dãé trung dãt nên trong R, , là các dàc tnmg tính toán theo trgng thái giái han thx. ? hai gàm y, ,, c, , và (pn. l’ Ví dq 2.4: Có mêt móng nóng dang vuóng canh b = 1,1m, chiêusáu chón móng là D; =- 1 m. Tính sác chiu 19s tiêu chuãn R** theo QPXD 45 – 70, khi nên duqc cãu tao nha 9 — hinh bên. Cho biêt nên dáft trong ‘ khu vgrc xãy djrng khóng có MNN xuãt hiên. a Cát; y = 19 kN/ m3 j Cát; y = 20 kN/ m** Góc ma sát 1p30”; c = O 0191: Süc chju tái-tjêu chuãn ^ R” = m[Aby2 + BDm + Dc] m = 1; (p: 30” -> A= 1,15; B = 5,59; D = 7,95 D, ,, = 1m >< 18 kN/ ma = -. 18 kN/ m” Trçng luqng riêng cüa dãt nên duói dáy móng y; = ’20 kN/ ma R” = 1(1.15 x 1,1 x 20 +’5,59 x 18) = 126 kN/ nj” 2- Phuang pháputính ay). trên giã zhuyê} cán bãng giai hçn diãm Pràndtl là nguài dãu tiên quan jsát trgrç tiép hinh dang các màt truqt dãt nên bên duói m6 hinh móng và dã dira ra hinh dang gíáí tích cüa các mát truqt dáy móng gàm các dçan thãng nãí yái nhau bài daan cong spirale. Vói mêt só’ gíá thuyãt do’n gíãn bài toán, áp lge cge han dáy móng q. , duqc Prandtl gíái thiêu gàm hai thành phán: do lge dính CNg và do phu tái hóng qoNq- q. . = qoNq + cNc _ j <0 ‘ . N. , ~ @ZG: – + 5) expürtéfév), Nc = (Nq – Dcotgçp j , Sau dó, Terzaghi, Buijsman, ,Caquot, Sokolovskí, Mgyerhof, Hansen và nhiêu tác giá dã b6 sung thành phán ma sãt- và cóng thác süc chju tãi _cüa dãt nên. Cóng thfrc tãng quát có dang , ‘ V p, ‘: – _qug lzãzv, + eN. , + qNq (271) ; E25 – @#30 i N. , = 2 n (p v Đang cập nhật _. _. _ cos (4 + 2)
 65. 65. Tóm tãtcdhçc din’t . V . 165 N, = cat gcp-[Nq – 1] . – Đang cập nhật K . N’ a íícosãtp _ l} tgq, ‘ ` – {234} : rong dó: K, . – hé só’ áp lçrc bidóng cüa dãt lên mãt nghiêng cüa nêmtxtrçít ` Trong phán chang minh trên, süc chiu tái cüa dãt nên góm ba x. thành phán: – Thành phán ma sát iiuái dáy móng , tarong çíó rlà mgng [ugn riêng cüa dít tz? dáyhzón trá’ xuó? : Iaêftf hcín-nêtu ‘ g , . g . g P . ._. _.. … w. m. .. .. .–_. __ . ._-. .._. … ? Thàãíà-íí. ;íñãn phg tãi hóng qíNqWhvãimij’ 334.1); là ãñ`lqé`tác (Ibig ‘ bên hêug móng à’ cao trinh dày móng và rcüa thành phán này là lztçng ríêng cüa dáíf ! it dáy móng trã lên nuit ddr. A – Thành phán lqc dính c . M. vái htc din); c me chçm za cüa Iáp dá? ngay dztái dày znóng, Tefzaghi dê nghi chí sir dgng các hê sã’ stívc chiu tãi N , , N, , và N, cho. é ` dãt chat hay cüngfDzfíi vói dãt ítchát _haydéo mêm, nên thay các thóng 55 chãng cáf báng c* = 12/3) c- _, _ và tgtp* é 12/3) tggo Q _ I . (2:15) V Biri! : 2.26: Móhinh md! :raat dm’ xzáymóng theo Terzaglzi
 66. 66. 66» . . , -churangz ^ Theofíãerzaghi, süc chiu tãi trên dài: chãt (general shear) có dang qu r: O,5yA. b.N, + mN, , + q. Nq h. (276) Móng báng p, , Móngvuóng p, , q, , = G_,4y. b.N, + 1,3c. Nc + q. Nq (2.77) ? Móngtraízn p, , q, , x 0,3y. b.N», (+ 1,3c. N,_. `+ gwan ($2.78) – vói b là daang kính móng. _ Tuy nhiên, _hàu hê’t các( nhà ca hçc dêít ngày nay dêu thira nhãn) rãngsü ‘dgng các cóng tha? : _cüa Terzaghi cho ãêít mêm rãt ba’t lgi, nha jMéebryerhof dã chí r6 rãng các «cêng-thüc này chí xét nhu tãi hóng q, mà khóng xét dén dêín- hoat _dfnng cüa daan mat truçtt bên trên mat dáy móng. s. Cóñg* : tmc site chiu : a: có xét dãn ãnh hztãfng cüa dung móng, chiêu stin chãn móng v_à d6_ nghiêng cüa tái tác dóng ` Phuong pháp này dugo Meyerhof khãi xuóng, vào nhüng nãm ããu . cüa tháp ki- 1960, trong các nghiên czíu cüa nhíêu tác gíá khác; nhu: De Beer, Vesíc, Hansen, Hanna, .. xét dên các ãnh huãng cüa: – daang móng lên. mat tníçt – Bê’ chón sáu cüa . móng n -b H@ nghiêng cüa móng. Và cóng that: süc chiu tãi dãít nên duói móng nóng có dang sau _qp : c-Nc . Fea (Fad qzNqxEçs . Fqí + 0:57″b-Ny *Fm “* ””`”” . .-_ . – Cáç hé só’ ánh huóng . cüa-hinh dang móng F, ,, , F@ , F, , dugc De Beet áê nghj (1970) dqa trên’ phán tích rãít nhiêu kêt quá do dae các móng thtjc, cc’ dang nhu’ sau: Fa, = Đang cập nhật) nur – c ‘, _ F, ,, : a 1 + (EJtgQJ V (2,331) F. = 1 – 0,46.) ‘ – (232)
 67. 67. – Tóm tit co’ hçcíiíít ‘ _ ‘ 67 Các hê só’ ãnh huãng cüa( d: ) sãn chón móng Ful, Fed, F, ., duçc Hansen dê nghj (1970) có dnng x ` V D “ . V D ~ Fed = 1 + CAL-f) cho mónglçó -l-, f- s 1 (2.83) ` D Fa, = 1 + Qtlarctgíeb-L) 4 _ . (2.84) D, _ ~ cho móng > và arctg tính báng radzan . D _ > . V . Fqd = 1 + 2.tg(p(1 – sin qüz-éf-: cho móng có Dd b s Đang cập nhật) . D V < Fq = 1 + 2tg(p(1 – sin (p)2arct (2.86) . . D; . . > cho mang co > 1 va arctg a radzan í F , d = 1 Các hé só’ ãnh huãng cüa dó nhiêng cüa tái tác dóng lên rnóng F, ,, Fqí, F, duVgc Meyerhof và Hanna dê nghjnãm (1963) và (1981) nhu sau o 2 V – Fa. n: F9,. _~. (1 – gaool > ‘ , . (287) . x 2 – V V b F, , = (1 – a _ 1 V (2.88) Các ng 55 No Nq, N, d0 Vesic hiêu chinh (1973) các giáVtxV-g mà Terzaghi dua rai truóc dó. Díêm kháç nhau gifra hai m6 hinh chang rninh cüa Vesic và Terzaghi lá góc nghiêng cüanêm nén chàt duói dáy móng, theo Terzaghi góc nghiêng này o( = = (p , cbn theo VVesic nhán xét tü’ thuc nghíêm cho rãng a = = 45%- (p/2. V Theo Vesic các hê só’ süc chiu tãi có dgng v-
 68. Đang cập nhật ` Chtfdng 2 x Ng = tg2(45,+ ige* ***PJ V n . (289) Nc = (Ng – . Dcotgça V _~ V » V (2:90) N, V: : 2(Nq + 1)tg(v ~ . . (291) Vi_ d1; 2.5: Có mêt móngVnóng dang vuêng düói cêt &hin; táng “tái 150 vó’i góc nghiêng_ là 20”Vso vói’ phudng thãng dfmg, chiêu sáu chón móng Ià D} = 1 m. .TVính bêV rêngécüa móng vói hé $6 an toàn FS z 3, khi nênVdãt ` “ sià’ ‘cát , có “trQngA luqng “riêngtçrnhíéxflàrz 18 kN/ mê-; góc- ma sá9¢~s~3997- lqc dínhç = 0. Nén dáít trong khuVvgrc xãy dung khóng có MNN, _ Giái: Vóí ! gc dính c = = O, cóng thítc suíc chiu tãi cgrc han có dang q, , 9 gw, , . FW. 7,47,, ,- + 05) 0,117,443, _F-, .,_F, .- Tacói , q a my, =18×1=18kN1m2V n» = 300 -> Nq= 18,4 vàN, =22,4 F, , a 1 xxgygn = 1 + 0,577 = 1,577 E, , = 1 – Orig-j = 1 – 0,4 = 0,6, vi là móng vuêng % = 1 I’ GViá sü bê @ng móng lqn hon chíêu sãu chón móng V . D D 1 + 2tg(p(Đang cập nhật?- chomóng có -à-í- s 1 ! I Fin: . I + (QZíQXI) = 1 + 0,2b02 I!
 69. 69. váy q, . à Aq. N,, .F, ,,’_Fq, ,_Fq, ->+ 0.5; b. N,F, ,_F_. d_F, ,- Tóm tãt cd hçc dáít 4 é 69 Being 2.26: Giá tri các h? só’ site chiu : di cüa Vesic (Đang cập nhật í . n Đang cập nhật «Q à@ Q@ ? Q? -@ ~ . Đang cập nhật Q@ 42.92 ` 359 6* M» O) i _d jl , I . a f. ‘oa 03 a v a . .. a GD à m -h NI Đang cập nhật í í “3-57 _nb D KD à. .. s Đang cập nhật ¢`18×18,4~><1,577(1 + O,202/b)><0,605 + 0,5×18><bx_2»2,4x-0,6><IXO,11_ = Đang cập nhật,8/b + 13,3b ? _ ` ~ V Nhu’ váy sire chiu tãi çho pháp q, Đang cập nhật:: v = ít= íi=1osás~ Aq. . ‘Fs 3 , I f_ . . 2 .150 dovay qaxF= q,xb=150kN->qa`= -g; ‘ Đang cập nhật,26Ib + 4,431:: $5.29.” E -í 67-87 . EE 83-85 , í í 1 n Đang cập nhật. n . ` –
 70. 70. 70 . í . k i Chttdng 2 Giái phuang trfinh trên bãng phép . tính dting diin, ta có duqc b = 1,1 m A _ Hoãc. sfíc chiu’ bài cho phép cüa dãt nên k qa r: gg. – : > “F é 105,Đang cập nhật x.1,1 = 130 laN/ m? ‘ 4 Dang thuóng dugo sft (. iung do Terzaghi ? à Peek hiêu chính cóng . thüc trên tü rãt nlmiêu quan sátzthqc nghiêm là A pu = q, , = . 5,7cu{1 + 0,331 m, . (292) Cíàng thüc tãng quát có dgngpu a qu = :fg-NY + cNc + qNq (293) Cêng thüc trên gãm ba thành phán: . 0.5 ybN, – thành phãn chííng truqt cüa khfíí nên xivãm ngay sát duói dáy ipóng; A CN. , – thành phán htc dính cüa lóp dsít dtíói ãáy móng; qNg hay yDç ~ thành phã# bbq tái hóng. V4- An: : hufàng cüa MNN lên see; chguzàs saulkhí có thoát rutác Sau khi dãt tãi mót thüi gian ngãn, tüy theo tính thãfm cüa dzfít, áp 1L_rc nqóc 15 rímg thàng du (d0 dàt tãi) Au phán tán gíám dãn và {ing suêít *M* hüífh`iêq7s”ê` gia. tangdítíxçt “Iuégííg taczíg img. . Tif thai diêm mà ntíác _16 rãng thãng du thoát ra hoàn toàn khêi xzçên dãft, _tucrx1`g 6ng vói sg! kêt that cüa cê’ kíít thãm sa cãíp cñng. có xighía thóng thuàng là dat d@ lün 5m’ dính. Tính trang áp lge nuóc 13 rãng sê trã lai tính trgng truác khi dafat tãi. Lüc này @ng xit cüa dit nên wang ang vài phucng pháp thí nghiêm cãt. có {hoát nLfóe . – có ‘cfu’ kêt (CD), và kêft quã cüa thí nghiém là góc ma sát qa’ hay : pm và hjc _dính ç’ hay cc. , cüa duàng s = dtg q? + cTtrên h@ trgc (Ing suãt hüu hiéu. . Do vày, khi tính toán süc chiu tãi cüa dãít nên ta si! dçng_ góc ma sát him híêu cp’ hgc dính c’ và trçng luqng riêng dãíy nãí y”. `
 71. 71. Tómtátcdhçcdãt . D » ‘D ‘ > I 71 D0 váy, khi -tính süc chiu tái cüa dãt nên phái hit sire chai y” dêh Vi. m’ MNN. Bão biêt là sq dao dêng cüa MNN theo müa hoàc dq thüy triêu, s_é kéo theo sl; thay dfíi sue chiu tãi cüa dãtf. nên. 3 MNN (Trading nqp 1) . . __________ _ . .V. . _^ . _- _f “MNN (Truàng ‘nop In Hinh 2.25: . tính ! Móng MNN lên. safe clzáu tái Trztàng hçp líMgrc nuác ngãm (MNN) nàm cao horn mãt dáy móng”, süc chiu tãi cüa dãt nên duói dày móng sê çiugc tính nhu sau D R” = m[A. b.yg +A`B. D,_y, +_Dc]’ ‘ . V Vóí D, «,. y; = D, .71 + D2. 7, và ‘fg cho thành phán ma sát bên duói dáy móng Abrfg. Vi dq 2.6 : Có mãt móng nóng dang vuóng canh b = 1,1 m, chiêu sãu chón móng là D, = 1 m. Tính süc chiu tãi tiêu chuãn R” theo QPXD 45 – 70, khi nên dugo cãu tao nhu hinh dadi; _ Mga nuóc ngám trong khu vgrc xãy dung nãm sáu hon màt dãt. 0,4 m. in, = 0.6 m yg] = 20 kN/ m* I b=1.1m g L_—–: -> Cál yu. = 21 kN/ m:* Giãi: _Trztàng [zap I: Süc chiu tái tiêu chuãxl _ v R” = m[Ab. y2 + ED; y, + Dc] ~ D ‘ vái: m: 1;(p = 30″ w; A = 1,15; B = 5,59; D = 7,95 Dr? : = DzY1+ DAN: ` = 0,4m x 18 kN/ m3 + 0,@ m x (20 – 10)kN/ m3 = 13,2 laN/ m* + : ng . m _ . y. = .1 &kN/ m? __ __ ___. _.__. .., D
 72. 72. ` 72 ‘D chuang 2 Trçng ‘luqng riêng dãíy nãi éüa dãt nên duóri dáy móng y; = (20 – mim/ m*** R** = -1{1,15 x 1,1m x (205 10) kNfma + 5,59 x 13,2 kN/ mz) = 8631 laN/ m* Trztàng Izçdrp 2: MNN nãm trong khoãhg tü’ mãt dáy móng xüfíng bên düáildáy móng mêt (35 sáu b. tg(45“ + i: – : kb, sfrc chiu tãi cüa dãt nên dnfái dáymóng sê duçsc tính nha sau: R” = m[Ab. }/2 + BD/ J, + Dc] -~~–V—-VóixDf. »;q. khóng-xétlgruããígzmàiàzíxnãm Irên . MNN và _ ? z cho thành 4 ; – ‘- . .- , d phan ma sat ben dum day mong Abi/ pwn Y2.. =y2+ Eng-yg} R” = m[Ab. 72 + BDf], + Dc] ‘ m z 1 vi nên khñng phái là cát bgi hoã5 cát min 0m . x 1mx 13 kN/ ma = is kN/ mz kb = Đang cập nhật”/2)b 51,7325( 1,1 m = 1,19 m 72 . a y} + (d/ lçbxyz – fg] = 410# + -ç-ã-{IQ – JI} : l3,1 kN/ m3 0′ = 30″ w» 4A= .1,15; B = 5,59;’ p = 7,95 R** = 1,15 x 1,1 x `13_,1 +’ 5,59 x 15 = 117,2 mim* Khi MNN nãm sáu hon mat dày móng. kb, thi khóngAtính ãnh: huãng dày nãi lên các gíá tr; trpng lugng ríêng cüa dãít nên : rong süc chiu Ró ràng là MNN «iláng lên pham vi nên dãt, sác chiu tãi cüa nên ‘ giãm dáng , ká Tü’ 126 kN/ mg -> 1172 kNYm? ‘ –> 86,4 ! iN/ mz trong ba ví d1} trên. – f
 73. 73. Tóm tãt cd hçc dít ‘ ` * 73 ` 5- Süc chiu : di i-àng cho pháp (net allowaílíále bearing capacity) _Xét diêu kíên cãn bãng tói han cüa mãt dày móng ‘b . . qa : KISNV ***UNC +YDfNq)= p = = +y(D, -bIü-&yghx gr- +yADf +(; {1,-»; dh ‘A Nê’u ta xemwgiá tri (71, – “Dh íà rêít bé S0 váí các giá tri khãc vã có . thi? b6 qua. Tax có thê suy ra, sire chiu tãi róng cüa nên dãt q, , , gíá tri này Đang cập nhật vói ; aqng gia tãng áp’ 1110 dáy móng. d0 tái cóng _trinh . truyên vào , dãt, khóng kê trçng “lugng móng và , dwãízvvtrén móng”. « qn r. algin, + dN, _+ y’D, [N, , ~ 1]) _= – _ k “i (294) Hính 2.262′ So’ d5 áp lgtc ràng dáy móng z . Vi du 2.7 Mêt xhóngbàng canh 2 m, bhiêu sãu dáy móng là 2 m, trçng ‘laging ríêng cüa dãt nên trêqn MNN là 20 kN/ ms, trçng mgng riêng bão hba cüa dãít nên . dadi MNN Ià 21 l-: N/m3, MNN’ 6 ‘dê sáu ngang màt dáy móng. Các dàc tnmg chííng cãt theo thí nghiêm cát cham cp’ = 30” v và c’ = O. Tính süc chiu táí cgrc han róng và 513e chiu tãí tiêuçhuãn róng cüa dãít nên ? . _ ‘ 4 Giái Ti: 0’ x 300 : x N, , = 1540; 17,; 2240; -ívc x 30,14 ‘b gumaan z»l2″Ny D+`c, Nc + qwNq – l) ‘v q, ,_=0,5x2x11’ x22,4+20x2x(1s,4~15 = 246,? : + 696 = .942,4 KPa. _ D D Nêu hê sãvan toàn FS = 3 Süc chiu tái cho phép róng cüáxdãt nên sê Ià ganu’n: : “gne” = 314 KPa i ?
 74. 74. 74 i V Chlfdng 2 Tính süc chiu tãi tiêu chüãn ibng Tü’ (pm, =A 0 : > A = 1,15; B = 5,59; D = 7,95 ‘ Cêng thüc süc chiu vtãi tiêu chuãn rbng trã thành R” = m[ Absfg + (B -v1)D; .y’1 + Dcí] R” = 1,15 x_ 2 m x 11 kN/ m” + (559 751)’ x 2 m x 20 kN/ m3 ` ~= 25,3 + 183,6 = 20a,9 KPa 6- Sáfc chiu {di tính theo lj thuyê? dàn hóí _ Tifücóng thücfínhlün theó 1)? thuyêt dàn hãi, , ta -có th? ? suy rá sae chiu táí cüa dit nên theo d@ lün cho truóc. bq 72 Ess _ = — 1- -a = —– 2. s Es( ; Ju = > q. . ba _ “ba < 9s> trbng dó: a ‘- hé 56 php thuó# hinh dang móng. . l. Ln + 4V`a m g: .Q. 7’ /1+m2.-m `/1+m2-1 l ‘ Vi du 2.8: Mót móng báng canh 2m. Các dàc trung biéh dang: E, = 8 MPa hê 56’ Poisson u, = O,3. Tính süc chiu tái cho phép üngnvãi dc} lün s = 0,04 m. Gíãi: Váí móngbãné a = ‘ 2,55 và süc chiu tãi üng vái d@ lün 0,04m ” ‘i E s 8000 x 0,04 _ 74812:: chiu tài ràng theo các thy’ nglhíêm híên trltàng __a. __-a-y-Tkeo^ _tlzívngfziéñt xuyêrrdóng’znñíu’ã’ií SPT “” N’ ” Q ` Thi nghíém xuyên dóng chuãn SPT duqc tiên hành vói 136e dc) nhanh taong (mg vói phudng pháp thfinghiém cãt nhanh khóng thoát nuóc. D0 váy, kê’t quá SPT diên dting ang ‘xi! cüa dãt rài, cbn, vói dãít dính ríó diên tá düng dugc (xng x1? tác thài và khóng díên tá tãt (mg xü láu dài cüa dãt dính. Tuy váy, theo 1y thuyêt co hpc dêít tái han và thqc nghiém chang tó rãng vói dít dính e6 kê’t thuàng (NC) thi sücchíu tài tác thai sê bé han süc chiu ta; láu dài, vi trong quá nam; chiu tái hé sa’ rêng cüa các lagi dêít rài và có’ kêt thuàng sê giám, dêng nghía cá dác trung chãng cãi tãng lên. I . z _ Nãm_ 1956, Meyerhof dê nghj cóng thüc thgc nghiêm uác luqng sác chiu tái ang vói d@ lün s = 2,54 cm: ` ‘
 75. 75. Tómtátcdhçcdãt ‘ ‘ ‘ v – 752 b s 1,22 m s» gam, ,, (kN/ mz) = 11,923 N _ 1 , (296) > ‘ ‘ 3,286 1 2 ‘ b > m : y qa(ngj) 5 > ` Véi N là S6 büa cüa. thí nghiêm SPT và b là bê rêng móng Eính bàng m. Dêh nãm 1977, Bowles dê nghj mcfrt cóng Athüc híêuçlünh có`dgu`1g ahu sau _ . b . <. 1,22 m : a ciao. ..” (kN/ mz) = 19,Đang cập nhật) V (293) . ‘ } ` . 2 ` ` a > 1,22 m = > qmw (kN/ m?) = 11,913 ‘N(ê: gêê-“-1-J~Fd( Đang cập nhật) ~ – 3,231» 252 . : rong dó: S – dê lün tính bãng mm. » và hé só’ ãnh huãpg dc} sãu chón móng F, , a 1 + O,33(D; /b)_ 1,33 Vi d1; 2.9: Mót móngbáng canh 2 m dàt trên nên dêít cát có kêt quã thí *nghíém xuyên dêng (SPT) Lrong pham vi tü dáy móng dêh d@ sãu 3b, N = 10; dc) sãu chón móng Dp: 2 m. Tính suíc chiu tãi róng cho phép {mg vóí d@ hin s = 25,4 mm Giái: Theo Bowles, ta có khi S = 25,4 mm và b > 1,22m 3,233 d Trong truímg hçp bài toán F4 a 1,33 ` Süc chiu táí ràng gama, tính dug: : là . 4 33 qamet) (RN/ mz) = 11.93 N( 2 , qwmxkN/ mz) a 11,924 x l-0{ ) x 1,33 m 2115 KPa . , X _ . 2″””b-`Tkeo thí ngkiênz xuyênünítCPT m 1 “ * — l — – ~*-~-« Taong u; yói thí nghiàm SPT, thí nghiêm CPT cangihuàng duqc thtjc. Iüén vói ván tác nhanh, nên diên tá tfít {rng xi? ! cüa dãt rãí thoát’ bnuórc tãít và @ng xü’ tác thài cüa dãít dính. Ti! kêí: quã thí nghíêm nón xuyên tính, lge kháng mini-qc trong vímg nên bên duói dáy móng. ” Meyerhof dê nghi cóng thüc thgrc nghiêm uóc ! aqng sác chiu tãi ang vái ‘ dc) lün s = 2,54 cm: 5 . <_ 1.,22m s» q, ,,, ,,_. ,, = f; ` í 12.100) . ~ 2 b > :3 game” = .

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

  [external_link offset=1]

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

  [external_link offset=2]

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

 • Hướng dẫn đồ án nền móng - Châu Ngọc Ẩn

Download tại http://share-connect.blogspot.com/2016/01/huong-dan-do-an-nen-mong-chau-ngoc-an.html Tên Ebook: Hướng dẫn đồ án nền móng. Tác giả: Châu Ngọc Ẩn. Định dạng: PDF. Số trang: 229 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM. Năm phát hành: 2003

[external_footer]

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *